ORGANY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Idąc dalej tym tempem szybko chyba wyczerpiemy tematy związane ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością i będziemy mogli wtedy przejść do innych podmiotów gospodarczych. Chociaż z drugiej strony, patrząc na to, że spółki z o.o. są chyba najlepszą alternatywą jednoosobowej działalności gospodarczej, warto je omówić dokładnie. Więc tych wpisów jeszcze trochę będzie.

No dobrze. To trochę podsumowując. Wiemy już jak spółki z o.o. powstają (zarówno w zakresie procedury ich zakładania przed notariuszem i elektronicznie) i jaka jest wymagana treść umowy tych spółek. Omówiliśmy już także kwestie związane z ich podwójnym opodatkowaniem, odpowiedzialnością członków zarządu, udziałami i kapitałem zakładowym. A w ostatnim wpisie przedstawiłem czym jest spółka z o.o. w organizacji. Oczywiście to tylko najważniejsze wpisy, było ich bowiem znacznie więcej.

Szczególnie istotna dla dzisiejszego tekstu jest treść wpisów o zakładaniu spółek. Wskazałem w nich, że jednym z wymogów do powstania tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jest wybór członków organów. Tak więc teraz czas na omówienie jakie w ogóle w spółkach z o.o. mamy organy.

Zasadniczo w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością istnieją następujące organy:

  • zarząd;
  • zgromadzenie wspólników;
  • rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Przy czym zarząd i zgromadzenie wspólników są organami obligatoryjnymi dla wszystkich spółek – niezależnie od wysokości kapitału zakładowego czy ilości wspólników. Natomiast rada nadzorcza (albo komisja rewizyjna) jest organem fakultatywnym. Może być powołana, ale nie musi – za wyjątkiem takich spółek z o.o., w których mamy powyżej 25 wspólników i kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500.000,00 złotych. W tych ostatnich rada nadzorcza (albo komisja rewizyjna) powołane być muszą.

Jak więc widzimy rada nadzorcza w spółkach z o.o. należy raczej do rzadkości. Organ ten odgrywa dużą rolę w spółkach akcyjnych, gdzie jest zawsze obowiązkowa. Ale w większości spółek z o.o. nie ma ona sensu – no chyba, że mamy do czynienia z naprawdę sporymi przedsiębiorstwami, z dużą ilością wspólników i rozdrobnionym kapitałem zakładowym.

Tak więc przejdźmy do zarządu i zgromadzenia wspólników.

Dwa organy, które występują w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdemu z nich z pewnością poświecę odrębny wpis. Nie będę więc dzisiaj ich dokładnie omawiać. Na razie chciałbym tylko zaprezentować ogólne zasady zarządzania spółkami z o.o. i podziałem kompetencji pomiędzy tymi organami.

Zarząd

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd jest w zasadzie najważniejszym organem. Mamy bowiem do czynienia z tzw. domniemaniem kompetencji zarządu. Co to oznacza?

Ano to, że to właśnie zarząd podejmuje w imieniu spółki wszystkie czynności, działania i decyzje, których prawo albo umowa spółki nie zastrzegły wprost do kompetencji innego organu (zgromadzenia wspólników albo rady nadzorczej/komisji rewizyjnej, jeśli są powołane).

Członkowie zarządu mogą więc reprezentować spółkę we wszelkich czynnościach i podpisywać wszystkie umowy. A jedynym ograniczeniem ich władzy są postanowienia k.s.h. i umowy spółki (o czym więcej poniżej).

Dlatego też to członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność osobistą za długi spółki. Oni zarządzają, to muszą się liczyć z konsekwencjami.

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników jest organem nietypowym. Nie działa stale, a jest zwoływane tylko gdy zachodzi taka potrzeba. Składa się ono bowiem ze wszystkich wspólników spółki, którzy wykonują uprawnienia nadzorcze nad zarządem (chyba że jest powołana rada nadzorcza/komisja rewizyjna) i podejmują uchwały w najważniejszych dla spółki sprawach.

Uchwał zgromadzenia wspólników wymagają m.in. następujące czynności:

  • wyrażenie zgody na nabycie/sprzedaż nieruchomości;
  • zbycie przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki;
  • wybór/odwołanie członków zarządu;
  • udzielenie absolutorium członkom zarządu;
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podziale zysku albo pokryciu straty;
  • otwarcie likwidacji spółki;

To oczywiście tylko przykłady najważniejszych czynności leżących w gestii zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może, w pewnym zakresie, modyfikować te uprawnienia. Zarówno je ograniczać jak i rozszerzać. Najczęstszym tego przykładem jest zniesienie wymogu uzyskiwania przez zarząd zgody wspólników na nabycie nieruchomości.

Jak więc widzimy umowa spółki z o.o. może znacznie ułatwić życie i zarządzanie spółką. Jej treść (oczywiście od warunkiem, że umowa nie jest zawierana elektronicznie) powinna być dostosowana do konkretnych okoliczności, oczekiwań wspólników i planowanej działalności. Dlatego też zawsze zachęcam do kontaktu z prawnikiem, który pomoże dobrze ją sformułować aby ułatwić podział kompetencji miedzy organami. W tym zakresie zapraszam do kontaktu.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *