CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Przedsiębiorcy nie mają łatwego życia. Obciążenia publicznoprawne (podatki, składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne), niejasne przepisy, zwłaszcza prawa podatkowego, kontrole urzędów czy wysokie koszty zatrudniania pracowników bardzo utrudniają, a nieraz wręcz uniemożliwiają założenie czy rozwój działalności gospodarczej.

Prowadzenie biznesu utrudniają też wprowadzane przez ustawy różnego rodzaju obowiązki, jak chociażby RODO, które zmusiło przedsiębiorców do wydania dużych kwot na opracowanie pełnej dokumentacji dot. przetwarzania danych osobowych czy nowelizacje ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, które wymusiły na spółkach ograniczenie wskazanych w rejestrze PKD do 10 pozycji i przedłożenie różnych oświadczeń dot. danych adresowych członków organów. W tym roku wejdą natomiast kolejne obowiązki obciążające przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (z wyłączenie spółek publicznych, tj. spółek notowanych na giełdzie) związane z powstaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, dalej jako: „Rejestr”, ma na celu ułatwić przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wprowadzony został na mocy art. 55 i nast. ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i wchodzi w życie z dniem 13 października 2019r. Od tego dnia wszystkie nowo zakładane spółki, w ciągu 7 dni od dnia zarejestrowania ich w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, będą musiały zgłosić do Rejestru pewne określone dane (wymienione poniżej).

Powyższy obowiązek zgłoszenia do Rejestru danych obowiązywać będzie też wszystkie spółki już istniejące – te podmioty na zgłoszenie danych do Rejestru będą miały 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. przepisów.

Jakie informacje będą musiały zostać zgłoszone do Rejestru? Wymienione zostały w art. 59 ustawy i obejmują:
1) dane identyfikacyjne spółek prawa handlowego, tj. nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP;
2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek, tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Kim z kolei jest beneficjent rzeczywisty? Definicja zawarta została w art. 2 ust. 1 tej ustawy i jest naprawdę obszerna. W dużym skrócie – beneficjentem rzeczywistym spółki jest zawsze osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio sprawuje nad daną spółką kontrolę (a więc przede wszystkim wspólnicy spółek). Rejestr ma służyć właśnie temu aby każdy (Rejestr będzie jawny) mógł zobaczyć kto w danej spółce sprawuje nad nią kontrolę, a przez to zobaczyć całą siatkę powiązań osobowych.

Zgłoszenia do Rejestru ww. danych dokonywać będzie osoba uprawniona do reprezentowania danej spółki nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie składane będzie w formie dokumentu elektronicznego i będzie musiało zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru.

Przepisy nie przewidują możliwości zgłoszenia tych danych w innej formie niż elektronicznej, co znowu sprawi znaczne problemy spółkom, w których osobami uprawnionymi do ich reprezentowania są obcokrajowcy nieposiadający numerów PESEL (a przez to pozbawieni profili ePUAP) czy podpisów kwalifikowanych.

Brak wypełnienia przez spółki ww. obowiązków informacyjnych może pociągać za sobą nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 1.000.000,00 złotych (tak, naprawdę taka kwota została w ustawie przewidziana!). Na ten moment Rejestr jeszcze nie został utworzony, wobec czego nie mogę Państwu podać linka do jego strony czy opisać w jaki sposób on działa. Jak tylko jednak Rejestr powstanie i dokonamy wraz z Klientami pierwszych zgłoszeń, z pewnością opiszę jak wygląda cała procedura.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *