SPÓŁKA KAPITAŁOWA A NISKI PODATEK DOCHODOWY

Jednym z głównych kryteriów, jakimi kierują się przedsiębiorcy przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i wyborze jej typu są obciążenia podatkowe. Różne formy biznesu, jakie oferuje prawo polskie, a o których pisałem w tym tekście, wiążą się bowiem z różnymi zasadami rozliczeń podatkowych – przede wszystkim na gruncie podatku dochodowego (kwestia tego, czy nasza działalność gospodarcza będzie czynnym podatnikiem VAT czy uzyska zwolnienie nie jest zależna od jej formy – tutaj polecam lekturze jeden z moich pierwszych wpisów).

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to w polskim prawie mamy do czynienia z jego dwoma podstawowymi odmianami – podatek dochodowy od osób fizycznych (PiT) i podatek dochodowy od osób prawnych (CiT). Ten drugi płacony jest przede wszystkim przez spółki kapitałowe (spółkę z o.o. i akcyjną) oraz spółkę komandytowo-akcyjną, która na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zrównana ze spółkami kapitałowymi. Jak wskazałem już w pierwszym wpisie dotyczącym zagadnień ogólnych spółek prawa handlowegospółki kapitałowe podlegają tzw. podwójnemu opodatkowaniu – najpierw CiT płaci sama spółka, a potem PiT (CiT – w zależności od typu wspólnika) płacą wspólnicy od dywidendy.

Zazwyczaj więc przedsiębiorcy, którzy zaczynają swoją przygodę z biznesem, nie decydują się na tworzenie spółek kapitałowych. Początki działalności gospodarczej bywają trudne i liczy się każda zarobiona złotówka – podwójne opodatkowanie z pewnością nie sprzyja szybkiemu wzrostowi majątku. Oczywiście istnieją sposoby optymalizacji podatkowej i tworzeniu takiego układu w spółkach kapitałowych, żeby spółki miały na tyle duże koszty minimalizujące podatek CiT. Takie działania wymagają jednak poznania danej działalności, jej organizacji i współpracy z księgowością, dlatego też tutaj zapraszam zainteresowanych Państwa do kontaktu w prywatnych wiadomościach.

Przechodząc do meritum niniejszego wpisu polskie prawo daje możliwość skorzystania przez spółki kapitałowe z tzw. niskiego podatku dochodowego w wysokości 9%. Podstawową stawką podatku CiT jest bowiem 19% (przy kolejnym opodatkowaniu dywidend wspólników podatek ten już zaczyna być dosyć wysoki). Jednakże, jak z pewnością Państwo się domyślają, nie wszystkie spółki kapitałowe mogą skorzystać z tego dobrodziejstwa obniżonego podatku.

Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CiT wprowadza bowiem limit przychodu, którego przekroczenie pozbawia spółki kapitałowe możliwości niskiego podatku dochodowego. Zgodnie z tym przepisem niski CiT dotyczy: podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 

Ustawa o CiT wprowadza także pewne dodatkowe wyłączenia możliwości zastosowania 9% CiTu dla pewnych grup podatników.

Po pierwsze z niskiego podatku dochodowego od osób prawnych nie mogą skorzystać kapitałowe grupy podatkowe, w rozumieniu art. 1a ustawy o CiT, a więc grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych.

Stawka 9% podatku dochodowego od osób prawnych nie znajduje także zastosowania w przypadku spółek dzielonych oraz dla podatników wnoszących wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo składników jego majątku, jeśli ich wartość przekracza równowartość 10 000 euro, bądź gdy przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej są składniki majątku pozyskane przez podatnika CIT w związku z likwidacją podmiotów, w których posiadał udziały (akcje). Te ograniczenia dotyczą jednak wyłącznie roku podatkowego, w którym dokonano podziału spółki lub wniesiono wkład oraz kolejnego roku.

Ważnym wymogiem, od którego uzależnione jest skorzystanie z niskiego CiTu jest to, aby przedsiębiorcy korzystali ze statusu małego podatnika. Pojęcie to jest wyjaśnione w art. 4 pkt 10 ustawy o CiT, zgodnie z którym mały podatnik oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 

Na sam koniec chciałbym jeszcze tylko wskazać, że od dnia 1 stycznia 2020r. możliwość wyboru niskiego CiTu dotyczyć będzie większej ilości przedsiębiorców. Z tym dniem bowiem podwyższony zostanie limit sprzedaży z aktualnie obowiązującej kwoty 1.200.000,00 euro na kwotę 2.000.000,00 euro. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, o której to zresztą już pisałem w moich dwóch poprzednich tekstach dotyczących zmian w zakresie składania rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółek kapitałowych i zmian w zakresie skutków zawarcia umowy przez organ osoby prawnej bez umocowania.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *