BENEFICJENT RZECZYWISTY – KIM JEST I JAK GO USTALIĆ?

W jednym z poprzednich wpisów wskazałem Państwu nowy obowiązek informacyjny wprowadzony wobec spółek prawa handlowego, a mianowicie obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych danych osobowych dotyczących członków organów zarządzających tymi spółkami oraz danych tzw. beneficjentów rzeczywistych.

W dniu opublikowania owego wpisu Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych nie był jeszcze dostępny, wobec czego obiecałem poinformować Państwa jak tylko Ministerstwo zakończy prace nad tym Rejestrem. I tak właśnie się stało – dla Państwa wygody podaję tutaj link do Rejestru.

Gwoli tylko przypomnienia – obowiązek zgłoszenia do Rejestru danych osobowych członków organów zarządzających tymi spółkami oraz danych beneficjentów rzeczywistych obowiązuje wszystkie spółki nowo tworzone, które mają na to 7 dni od dnia wpisu do KRS jak również obowiązuje wszystkie spółki już istniejące – te podmioty na zgłoszenie danych do Rejestru mają czas do dnia 13 kwietnia 2020r.

Dane podlegające zgłoszeniu – zarówno wobec członków organów zarządzających spółkami jak i beneficjentów rzeczywistych – to:

  • 1) dane identyfikacyjne spółek prawa handlowego, tj. nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP,
  • 2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek, tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL), informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

No dobrze, ale jak ustalić kto w naszej spółce jest beneficjentem rzeczywistym? Jak już wskazywałem w poprzednim wpisie – definicja tego pojęcia zawarta została w art. 2 ust. 1 tej ustawy i jest naprawdę obszerna. W dużym skrócie – beneficjentem rzeczywistym spółki jest zawsze osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio sprawuje nad daną spółką kontrolę.

Jeżeli chodzi o spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną i – od 1 marca 2020r. – prostą spółką akcyjną) to sytuacja jest zasadniczo dosyć prosta, bowiem ustawa precyzuje definicję beneficjenta rzeczywistego w odniesieniu do tych spółek wskazując, że w spółkach kapitałowych jest nim wspólnik (akcjonariusz), który posiada więcej niż 25% udziałów bądź akcji w takiej spółce. Powyższe możemy stosować również do spółek komandytowo-akcyjnych, które co prawda są spółkami osobowymi, ale do ich akcjonariuszy stosujemy przepisy dot. spółki akcyjnej.

Co jednak w przypadkach spółek osobowych? W spółkach tych nie mamy bowiem do czynienia z udziałami (akcjami) i kapitałem zakładowym, a jedynie z prawem członkostwa w spółce, gdzie zasadniczo prawa wszystkich wspólników są równe. W szczególności już taka sytuacja występuje w spółkach jawnych i partnerskich (w komandytowej bowiem mamy dwa typy wspólników, o czym więcej poniżej). W przypadku właśnie spółek jawnych uważam, że beneficjentem rzeczywistym są co najmniej wszyscy wspólnicy, którzy mają prawo do prowadzenia spraw spółki (chociaż osobiście sugerowałbym w spółkach osobowych zgłaszanie zawsze wszystkich wspólników).

Największe wątpliwości dotyczą jednak spółek komandytowych. Spółki te charakteryzują się tym, że mamy w nich dwa rodzaje wspólników:

  • 1) komplementariuszy – a więc wspólników, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobiście, z własnego majątku ale mają prawo do prowadzenia spraw spółek i ich reprezentowania,
  • 2) komandytariuszy – a więc wspólników, którzy za zobowiązania spółek ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości niepokrytej sumy komandytowej (a więc w praktyce odpowiedzialności nie ponoszą), jednakże nie mają prawa do prowadzenia spraw spółek i ich reprezentowania – a ich rola ogranicza się w zasadzie do wniesienia wkładów i wyrażania zgody na podjęcie przez komplementariuszy w imieniu spółek czynności przekraczających zwykły zarząd.

I właśnie komandytariuszy dotyczy największy problem co do ustalenia czy są oni beneficjentami rzeczywistymi? Beneficjentem rzeczywistym jest bowiem osoba, która posiada uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Osobiście uważam, że komandytariuszy – z uwagi na to, że ich zgody wymaga podjęcie przez spółki komandytowe czynności przekraczających zwykły zarząd – należy uznać za beneficjentów rzeczywistych i wpisać do Rejestru. Jednakże każdy przypadek powinno się rozpatrywać osobno, dokonując wpierw zbadania umowy danej spółki komandytowej.

Co jednak w przypadku, w którym umowa danej spółki komandytowej wyłącza wymóg uzyskania zgody komandytariuszy na podjęcie czynności przekraczających zwykły zarząd (k.s.h. daje taką możliwość)? Cóż – wtedy dopiero pojawia się problem. Jednakże uważam, że i tak lepiej dane komandytariuszy w takim przypadku do Rejestru zgłosić. Dla własnego spokoju.

W przypadku, w którym mieliby Państwo problem z ustaleniem kto jest beneficjentem rzeczywistym w Państwa spółkach – zapraszam do kontaktu. Kwestia ta może okazać się szczególnie problematyczna, gdy mamy do czynienia z powiązaniami między spółkami – spółki matki i spółki córki. Beneficjentem rzeczywistym może być tylko osoba fizyczna, będąca członkiem spółki matki, więc nie raz trzeba dokonać analizy składu osobowego wielu spółek.

145 komentarzy:
 1. Maciej Żółtowski
  Maciej Żółtowski says:

  Panie Mecenasie,
  Bardzo dobre, zwięzłe opracowanie, jednak mam jedno pytanie – skąd wywodzi Pan obowiązek zgłoszenia do CRBR wspólników spółki partnerskiej?
  Z art. 58 ustawy nie wynika, by spółka ta miała obowiązek zgłoszenia do rejestru.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Tak, oczywiście pozostawienie spółki partnerskiej to omyłka, musiałem odruchowo dodać do wpisu. Oczywiście art. 58 ustawy nie wymienia spółki partnerskiej jako podmiotu zobowiązanego do wpisu do Rejestru.

   Odpowiedz
 2. Adam Ptasiński
  Adam Ptasiński says:

  Mecenasie, nasuwa mi się inne pytanie.
  Czy jak mamy spółkę komandytową, w której komplementariuszem lub komandytariuszem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jak rozumieć sprawowanie kontroli i kogo praktycznie zgłosić:

  1) czy tylko wspólników tej spółki z o.o. (posiłkowo zastosować art. 2 ust. 1 lit. a),
  2) czy wspólników i zarząd tej spółki z o.o. – bo odwołując się do generalnego pojęcia definicji beneficjenta rzeczywistego, są to wszystkie osoby fizyczne które mają wpływ […] na podejmowane decyzję – czyli za komandytariusza lub komplementariusza będącego sp. z o.o. decyzję i kontrolę może mieć zarówno zarząd tej sp. z o.o. jak i jej wspólnicy ?

  Moja wątpliwość wynika z faktu, że komandytariusz nie będzie KLIENTEM, do którego bezpośrednio stosuję przepisy o osobach prawnych z art. 2 ust. 1 lit. a).

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Tak, ten temat jest problematyczny. W mojej ocenie sądzę, że beneficjentem rzeczywistym na pewno są wspólnicy spółki z o.o., posiadający więcej niż 25% udziałów w jej kapitale zakładowym oraz jej członkowie zarządu. Co do komandytariuszy – tutaj sprawa jest problematyczna, bo osobiście uważam, że trzeba zawsze patrzeć na treść umowy spółki komandytowej. Niemniej, zasada w spółkach komandytowych jest taka, że na czynności przekraczające zwykły zarząd komandytariusze muszą wyrazić zgodę, więc ja zazwyczaj rekomenduję, by komandytariuszy także podawać jako beneficjentów.

   Odpowiedz
 3. HALINA KOZAK
  HALINA KOZAK says:

  A jak rozpatrywać gdy w sp. z o.o. jest zarząd jednoosobowy, a 100% wspólnikiem jest uczelnia państwowa.. System nie przepuszcza wniosku gdy wpisuje się tylko członka zarządu jako zarządzającego, czy beneficjentem rzeczywistym będzie również ten członek zarządu- ciekawy problem.

  Odpowiedz
 4. Piotr
  Piotr says:

  Witam,
  Mam pytanie natury „technicznej” dotyczące rejestru spółki komandytowej gdzie komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszem jest osoba fizyczna. Prawo do reprezentacji ma komplementariusz, a więc jako pierwszego beneficjenta wpisujemy prezesa (i głównego udziałowca ) spółki z o.o. Tu mam mam wątpliwość z częścią B.2. formularza zgłoszeniowego – jakie uprawnienia tu trzeba zaznaczyć? To samo w przypadku komandytariusza.
  Pozdrawiam,
  Piotr Chrząstowski

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam,

   W przypadku komplementariusza, gdy jest nim spółka zoo:
   1) pośrednie uprawnienia – WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA spółki …… sp. z o.o.

   w przypadku komandytariusza trzeba wskazać, że:
   1) Bezpośrednie uprawnienia: WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ – KOMANDYTARIUSZ
   2) Wielkość udziału: wskazać wysokość wkładu do spółki;
   3) Rodzaj uprzywilejowania: komandytariusze zazwyczaj uprzywilejowania żadnego nie mają.

   Odrębnie należy też zgłosić reprezentantów spółki, a więc członków zarządu komplementariusza.

   Odpowiedz
   • Róża
    Róża says:

    Dzień dobry Panie Mecenasie,

    a co w przypadku, gdy sytuacja przedstawia się następująco:

    Mamy spółkę komandytową, w której komplementariuszem jest spółka z o.o.

    Osoba fizyczna X jest jednocześnie (i) wspólnikiem sp. z o.o., która jest komplementariuszem i (ii) komandytariuszem.

    Czy w przypadku określenia beneficjenta rzeczywistego w spółce komandytowej zgłaszać tę osobę dwa razy, a to (i) jako beneficjenta posiadającego pośrednie uprawnienia – WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA spółki …… sp. z o.o. oraz jako (ii) Bezpośrednie uprawnienia: WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ – KOMANDYTARIUSZ

    czy wystarczy raz? A jeżeli raz – to w jaki sposób to opisać? W jaki sposób ustalić wysokość „wartości” z pola 20?

    Odpowiedz
    • Michał Gryz
     Michał Gryz says:

     Tak, jest to kwestia problematyczna i przepisy tego nie wyjaśniają. Ja zawsze zgłaszałem taką osobę dwa razy wychodząc z założenia, że lepiej zgłosić niż nie, zwłaszcza gdy ustawa jest niejasna.

     Wartość komandytariusza z pola 20 podawałem zawsze wartość jego wkładu wniesionego do spółki komandytowej.

     Odpowiedz
     • Róża
      Róża says:

      Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.

      Chciałam jeszcze uściślić jedną kwestię – w jaki sposób podawał Pan w polu 20 „wartość” jeżeli dotyczyło to osoby fizycznej, która jest wspólnikiem sp. z o.o. (będącej komplementariuszem) i dla przykładu – posiada w sp. z o.o. 98 udziałów z łącznej liczby 100?

     • Michał Gryz
      Michał Gryz says:

      Nie podawałem. Wspólnik sp. z o.o., będącej komplementariuszem spółki komandytowej, posiada jedynie pośrednie uprawnienia właścicielskie, a po zaznaczeniu tej opcji system automatycznie nie zezwala na podanie wartości w polu nr 20.

      Natomiast w polu nr 23 opisywałem, że jest to wspólnik komplementariusza posiadający np. 98 udziałów o łącznej wartości 4900,00 zł.

     • Róża
      Róża says:

      Dziękuję Panu bardzo za pomoc.

      Pańska strona jest zdecydowanie warta obserwowania i polecenia.

      Z pozdrowieniami.

   • Kasia
    Kasia says:

    Dzień dobry,

    powyżej napisał Pan, że w przypadku zgłaszania beneficjenta rzeczywistego w ramach spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest sp. z o.o. należy wskazać wspólnika większościowe sp. z o.o., ale jednocześnie użył Pan sformułowania, iż należy dodatkowo zgłosić „Odrębnie należy też zgłosić reprezentantów spółki, a więc członków zarządu komplementariusza.”

    Czy miał Pan na myśli, że członkowie zarządu mają być zgłoszeni jako beneficjenci rzeczywiści, z uwagi na fakt, że de facto zarząd komplementariusza kieruje działaniami spółki komandytowej, czy też chodziło Panu o to że członek zarządu jest zgłaszany jako „reprezentant” – który zgodnie z reprezentacją podpisuje się pod zgłoszeniem?

    Jeżeli bowiem w spółce z o.o. ta sama osoba jest większościowym udziałowcem (którą zgłaszamy jako beneficjenta rzeczywistego – uprawnienia pośrednie) i jednocześnie jedynym członkiem zarządu – to czy wskazanym jest żeby zgłaszać ją także jako beneficjenta rzeczywistego z tytułu bycia członkiem zarządu?

    Zaznaczam jednocześnie, że w samej sp. z o.o. przy zgłoszeniu beneficjentów nie wskazujemy członków zarządu tylko poprzestajemy na liczeniu procentowego udziału w kapitale zakładowym.

    Odpowiedz
    • Michał Gryz
     Michał Gryz says:

     W przypadku sp. z o.o. sp. k. jako beneficjentów rzeczywistych zgłaszamy komandytariuszy oraz odpowiednich wspólników spółki z o.o. będącej komplementariuszem.

     Ponadto musimy również zgłosić reprezentantów spółki komandytowej. Spółkę komandytową reprezentuje komplementariusz, którym w tym przypadku jest spółka z o.o., więc musimy zgłosić jego członków zarządu jako reprezentantów spółki komandytowej.

     Odpowiedz
   • Joanna
    Joanna says:

    Dzień dobry
    Panie Mecenasie
    Mam pytanie o określenie benieficenta rzeczywistego i reprezentanta. Mam spółkę zo.o. sp.k.
    Komplementariuszem jest spółka zo.o. którą posiada 0,01 % udziałów
    Komandytariuszem są 2 osoby fizyczne które posiadają po 49.99 % udziałów.
    Spółkę reprezentuje komplementariusz. Komplementariuszem jest spółka zo.o. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób to do składania oświadczeń w imieniu komplementariusz jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu.
    Członkiem zarządu komplementariusza jest: prezes zarządu I członek zarządu.

    Odpowiedz
 5. Księgowa
  Księgowa says:

  Witam mam małą wątpliwość. Jeżeli w Spółce komandytowej osoba fizyczna jest komandytariuszem, a komplementariusz jest sp z.o.o nr A gdzie 99 % udziałowce ma inna sp z o o nr B, w której 99% udziałowcem jest osoba fizyczna (ta sama co komandytariuszem). Zgodnie z umową w SP. K reprezentacje pełni komplementariusz. Czy w Sp. Komandytowej zgłaszając os fizyczną jako beneficjenta rzeczywistego z pośrednimi uprawnieniami zgłosić tę samą osobę fizyczną jako komandytariusz bezpośrednie uprawnienie ?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Ja bym tak zrobił. Te przepisy są bardzo niejasne, a system jest mało intuicyjny dlatego osobiście uważam, że lepiej zgłosić tą samą osobę dwa razy – raz jako beneficjenta z bezpośrednimi uprawnieniami i drugi raz jako beneficjenta z uprawnieniami pośrednimi.

   Odpowiedz
 6. Patrycja
  Patrycja says:

  Dzień dobry,

  Panie Mecenasie,
  Mam wątpliwość, co w sytuacji, gdy trzech komandytariuszy posiada odpowiednio: 69%, 15% oraz 15% wkładów w spółce komandytowej, natomiast komplementariusz posiada 1% wkładu w tej spółce komandytowej ,natomiast zgodnie z umową spółki komandytowej nie jest wymagana zgoda komandytariuszy na podjęcie uchwał dot. w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności?

  Czy należy zgłosić w takim wypadku wszystkich komplementariuszy, czy tylko tego, który posiada 69% wkładu, a może żadnego z nich i poprzestać na wspólnikach spółki z o.o. (jeden z nich posiada 70% udziałów).

  Z góry bardzo dziękuję za jakąkolwiek wskazówkę.

  Z wyrazami szacunku,

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   O tej sytuacji pisałem trochę więcej tutaj – http://www.spolkowo.pl/?p=1264 .

   Powiem tak – przepisy o beneficjentach są niejasne i kompletnie niedostosowane do polskiego ksh. Nie wiadomo nadal jak organy będą do tego podchodzić, dlatego uważam, że lepiej zgłosić więcej niż mniej.

   Ja zgłosił bym jednak wszystkich komandytariuszy, jako beneficjentów rzeczywistych z bezpośrednimi uprawnieniami właścicielskimi i wspólników sp. z o.o. będącej komplementariuszem, mających więcej niż 25% udziałów.

   Oraz reprezentantów spółki komandytowej czyli członków zarządu komplementariusza.

   Odpowiedz
 7. Alan Migut
  Alan Migut says:

  Dzień dobry Panie Mecenasie,

  zastanawiam się, czy beneficjentem rzeczywistym w spółkach kapitałowych może być członek zarządu.

  Przepisy nie mówią o tym wprost, ale wskazują, że beneficjentem jest osoba, która posiada ponad 25% głosów w organie osoby prawnej (art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret 3). Zarząd jest bez wątpienia organem spółki kapitałowej. Czy w takim wypadku należy członka zarządu wpisać zarówno jako reprezentanta i jako beneficjenta rzeczywistego (posiadającego ponad 25% głosów)?

  Nasuwa się również pytanie, czy członkowie zarządu, którzy reprezentują jedynego wspólnika spółki kapitałowej na jej zgromadzeniu podlegają również zgłoszeniu do Rejestru jako beneficjenci rzeczywiści tej spółki kapitałowej? Wykonują bowiem 100% praw udziałowych na zgromadzeniu.

  Pozdrawiam,
  Alan Migut

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam,

   przepisy wymagają, by dana osoba posiadała ponad 25% głosów w organie stanowiącym osoby prawnej – zarząd nie jest organem stanowiącym, a organem wykonawczym i zarządzającym. Natomiast członek zarządu może być też czasem uznany za beneficjenta – wszystko zależy też od konkretnej sytuacji. Definicja beneficjenta wskazuje bowiem, że jest to osoba sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta – a w szczególności – w przypadku osób prawnych – udziałowiec posiadający powyżej 25% udziałów bądź głosów.

   Jeżeli wspólnikiem spółki z o.o. jest inna spółka z o.o., to zasadniczo beneficjentami są wspólnicy tamtej spółki posiadający ponad 15% udziałów/głosów.

   Natomiast tak jak mówię – to tak ogólnie, zawsze trzeba bazować na danej sytuacji o dokumentach korporacyjnych.

   Odpowiedz
 8. Grzegorz
  Grzegorz says:

  Witam. Panie Mecenasie czy w przypadków spółek gminnych w Pana ocenie beneficjentem rzeczywistym będzie Prezydent, Wójt lub Burmistrz ?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Cóż, to faktycznie jest jedna z najbardziej problematycznych kwestii. Z tego co wiem taka faktycznie jest powszechna praktyka, że jako beneficjenta rzeczywistego spółek gminnych podaje się Prezydenta, Wójta lub Burmistrza.

   Odpowiedz
   • Asia
    Asia says:

    Ale czy wówczas wskazujemy Prezydenta (wójta, burmistrza) jako beneficjenta w zakładce inne uprawnienia, czy pośrednie, przy założeniu, że prezydent nie działa przez inną spółkę gminną, tylko stoi na czele jednostki która posiada więcej niż 25% akcji/udziałów.

    Odpowiedz
 9. Alan Migut
  Alan Migut says:

  Nie mniej przepis wskazuje, że za beneficjenta rzeczywistego uważa się
  osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami
  prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż
  25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie
  dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie
  klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie
  porozumień z innymi uprawnionymi do głosu.

  Może trochę pogubiłem się w składni niniejszego przepisu, ale rozumiem go, że osoba fizyczna łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta jest beneficjentem rzeczywistym. Brak przy tym wskazania, że chodzi tutaj o organ stanowiący.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Jeżeli chodzi o prawo polskie, to odnośnie zarządu spółek kapitałowych, to zasadniczo, nie można tutaj mówić o głosach w organie – każdy z członków zarządu ma prawo do samodzielnego zarządzania spółką i reprezentowania ją, chyba że wewnętrzne przepisy spółki stanowią inaczej. Jednakże nawet wewnętrzne regulacje spółki nie mogą wpływać na zmianę ogólnych zasad ksh. Ja oczywiście nie wykluczam możliwości, że członek zarządu jest beneficjentem rzeczywistym, bowiem definicja jest szeroka i odnosi się do osób które mają bezpośredni bądź pośredni wpływ na działania spółki, jednakże tak jak mówiłem ta kwestia wymaga analizy konkretnego przypadku.

   Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Tak, w przypadku komandytariuszy zawsze wpisywaliśmy wartość ich wkładu a nie procent udziału w zyskach spółki.

   Niestety system nie jest dobrze napisany i dostosowany do spółek komandytowych, widać że był projektowany pod spółki kapitałowe, gdzie prost jest ustalić wartość udziału. Niemniej zawsze podawaliśmy wartość wkładu komandytariuszy i nie było nigdy problemu.

   Odpowiedz
 10. Arleta
  Arleta says:

  Dzień dobry Panie Mecenasie,

  Również mam pytanie dotyczące tej skomplikowanej pod względem AML-u konstrukcji, jaką jest sp. z o.o. sp. k.

  Konkretnie mój problem dotyczy zgłoszenia spółki komandytowej. Mam w niej dwóch wspólników – sp. z o.o. będącą komplementariuszem i osobę fizyczną w roli komandytariusza.

  Struktura sp. z o.o. jest taka – wspólnikami są osoby fizyczne A i B (każdy po 50% udziałów), a prezesem zarządu C (niebędący wspólnikiem).

  Struktura komandytu jest taka – komplementariusz to ww. spółka z o.o., a komandytariusz to ww. osoba fizyczna A.

  Czy Pana zdaniem w spółce komandytowej jako beneficjentów rzeczywistych powinnam wskazać osoby:
  – A (z uprawnieniami bezpośrednimi jako wspólnik sp. k. oraz pośrednimi jako wspólnik komplementariusza mający 50% udziałów),
  – B (z uprawnieniami pośrednimi jako wspólnik komplementariusza mający 50% udziałów),
  – C (jako prezesa zarządu komplementariusza uprawnionego do reprezentacji spółki komandytowej)? Jeśli tak, to jaki rodzaj uprawnienia posiada wówczas C w komandycie?

  Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Osobę A i B zgłaszamy tak jak Pani opisała.

   Co do osoby C – tutaj są wątpliwości czy członek zarządu komplementariusza jest beneficjentem rzeczywistym w spółce komandytowej – bowiem wszystko zależy od tego czy taka osoba ma prawo do wywierania decydującego wpływu na działania spółki komandytowej, a taka jest definicja beneficjenta. W przypadku członków zarządu takich spółek, którzy nie są jednocześnie wspólnikami to jest jeszcze bardziej problematyczne. Niemniej ja bym chyba tego członka zarządu zgłosił jako beneficjenta wskazując na jego „inne uprawnienia” i podając, że jest członkiem zarządu komplementariusza (jak również zgłosił go jako reprezentanta spółki komandytowej).

   W spółkach zoo mamy jednak domniemanie kompetencja zarządu, co oznacza, że zarząd może podejmować samodzielnie wszystkie czynności, oprócz tych kilku przekraczających zwykły zarząd, na których zgodę ksh/umowa spółki wymaga zgody wspólników. Przepisy o beneficjencie mówią o wywieraniu decydującego wpływu, nie wyjaśniając tego sformułowania ani nie łącząc go z czynnościami zwykłego zarządu bądx przekraczającymi zwykły zarząd.

   Odpowiedz
 11. Łukasz
  Łukasz says:

  A co gdy wspólnikiem spółki z o.o. jest osoba fizyczna o 5 % udziałów i nie jest w zarządzie ?
  Zarząd w tym przypadku jest jednoosobowy i reprezentuje go wspólnik z 95% udziałów.

  Odpowiedz
 12. Paulina
  Paulina says:

  Panie Mecenasie! Ja z kolei mam poniższy problem:
  Czu w przypadku, gdy jeden ze wspólników zmarł jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? A co w przypadku, gdy takiego postanowienia nie ma?

  Odpowiedz
    • Michał Gryz
     Michał Gryz says:

     Spadek otwiera się z momentem śmierci wspólnika. Jeżeli wspólnik nie zapisał udziałów w testamencie konkretnej osobie, to do momentu działu spadku – czy posiadamy stwierdzenia nabycia spadku czy nie – mamy do czynienia z tzw. wspólnikiem zbiorowym, tj. udziały są we własności wszystkich spadkobierców w częściach bez udziałowych (tak jak majątek małżonków). Dopiero z momentem działu spadku można konkretne udziały przypisać konkretnym spadkobiorcom.

     W tym przypadku trzeba do rejestru zgłosić jako beneficjenta wspólnika zbiorowego będącego spadkobiercami, a z momentem działu spadku zgłosić już konkretnego spadkobiercę.

     Odpowiedz
     • Damian
      Damian says:

      Dzień dobry
      a nie powinno być tak jak z listą wspólników i wspólnikami w KRS, gdzie do czasu zgłoszenia się spadkobiercy z poświadczeniem dziedziczenia, dla spółki spadkobierca nie istnieje?
      „Bez zawiadomienia nabycie nie wywołuje wobec spółki jakichkolwiek skutków, nawet wówczas, gdy zarząd spółki powziął wiadomość o przejściu udziału od innej osoby niż zainteresowana. Oznacza to m.in., że do czasu otrzymania zawiadomienia (wraz z dowodem), spółka nie ma obowiązku poszukiwać nabywców udziałów zmarłego wspólnika i zawiadamiać ich np. o terminie zgromadzenia wspólników. Postanowienie SN z dnia 29 września 2017 r. sygn. akt
      V CSK 17/17).

      Wtedy beneficjentem, do czasu przedstawienia spółce dokumentu udowadniającego dziedziczenie, będzie … zmarły wspólnik

     • Michał Gryz
      Michał Gryz says:

      Nie znam sytuacji w spółce, nie wiem czy spadkobiercy zawiadomili spółkę o nabyciu spadku czy nie.

      Zasadniczo jeżeli mamy postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku i spadkobiercy zawiadomili spółkę przedkładając jej odpis postanowienia to sytuacja jest jasna – beneficjentem rzeczywistym są spadkobiercy, jako wspólnik zbiorowy.

      Jeżeli natomiast nie doszło do zawiadomienia spółki przez spadkobierców w żaden sposób, to zgadzam się, że spółka nie ma obowiązku podejmować żadnych działań w tym zakresie, zwłaszcza zmieniać dane beneficjenta w rejestrze. Największy problem jest jednak gdy spadkobiercy zawiadomili spółkę o otwarciu spadku ale nie przedłożyli jeszcze dowodu na to (postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku). W takiej sytuacji trzeba to rozpatrywać indywidualnie. Oczywiście możemy trzymać się literalnego brzmienia ksh, ale proszę pamiętać, że ksh jest odrębnym działem prawa od prawa podatkowego. Wszystko więc zależy tutaj od tego czy spółka zna spadkobierców, czy są to obce osoby itd. i jak poinformują spółkę.

     • Damian
      Damian says:

      W tym wypadku spółka wie kto jest spadkobiercą, nawet jeden z nich jako prokurent ma zgłosić beneficjentów, no ale stwierdzenia nabycia spadku nie ma.
      W sumie racja, najbezpieczniej jest poprzestać na samej definicji beneficjenta. Ma to być właściciel udziałów i spadkobiercy nimi są, kropka. Będzie co prawda różnica między listą wspólników (tam jest zmarły) a beneficjentami, którzy nawiasem mówiąc nie mają żadnego wpływu na spółkę bo się nie zgłosili oficjalnie (spadkobiercy) ale trudno.

     • PAULINA
      PAULINA says:

      Bardzo dziękuję Mecenasie!
      A jeżeli brak jest w umowie zapisów dopuszczających wstąpienie spadkobierców to rozumiem, że w ogóle nie wpisujemy tych osób?

      Pozdrawiam i ogromne podziękowania dla Pana pracy 🙂

     • PAULINA
      PAULINA says:

      I jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło: jeżeli spółka w ogóle nie ma pojęcia kto jest spadkobiercą? Nikt spółki nie zawiadomił i nie wiadomo, czy jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Rozumiem, że w takim wypadku nikogo nie zgłaszamy?

     • Michał Gryz
      Michał Gryz says:

      Spółka nie ma obowiązku sama ustalać spadkobierców zmarłego wspólnika, co wyraźnie wynika z przepisów ksh. To spadkobiercy muszą zawiadomić spółkę o spadkobraniu, przedstawiając najlepiej odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Oczywiście w praktyce spółki z o.o. podejmują działania mające na celu ustalić spadkobierców, bo brak wiedzy kto jest wspólnikiem utrudnia im działania.

      Jeżeli nikt spółki nie zawiadomił o spadku i spółka o tym nie wie, albo wie tylko, że zmarł wspólnik ale nie zna zupełnie spadkobierców ani nie wie z kim się kontaktować to pozostawiamy tak jak jest.

      Jeżeli umowa spółki z o.o. wyłącza wstąpienie spadkobierców do spółki to udziały nie są dziedziczone, powinny zostać umorzone.

 13. Bogdan
  Bogdan says:

  Dzień dobry,

  jestem prezesem zarządu w spółce z o.o. i posiadam 51% udziałów. Wspólnik posiada 49% udziałów, nie jest w składzie organu, nie posiada obywatelstwa polskiego. Czy muszę go dodawać w zgłoszenie CRBR?

  Dziękuję za pomoc.

  Odpowiedz
   • Bogdan
    Bogdan says:

    Dziękuję za odpowiedź. Czy zgłoszenie musi być podpisane przez dwóch wspólników? Pytam, bo jeden z nas nie ma nr. pesel, więc nie ma też profilu zaufanego.

    Odpowiedz
    • Michał Gryz
     Michał Gryz says:

     Wspólnik nie ma prawa do reprezentowania spółki z o.o. – spółkę reprezentuje zarząd. Zgłoszenie do CRBR podpisuje się zgodnie z zasadą reprezentacji spółki. Jeżeli jest w spółce tylko jeden członek zarządu to tylko on podpisuje zgłoszenie.

     Odpowiedz
  • Damian
   Damian says:

   W tym wypadku spółka wie kto jest spadkobiercą, nawet jeden z nich jako prokurent ma zgłosić beneficjentów, no ale stwierdzenia nabycia spadku nie ma.

   Odpowiedz
 14. Artur
  Artur says:

  Dzień dobry. Panie Mecenasie wspomniał Pan o wspólnikach spółki osobowej, której wkładem jest praca. Spółka została przekształcona ze spółki cywilnej w spółkę jawną. Wspólników jest dwóch mają po 50 % udziałów. Jeden z nich wniósł 1000,00 PLN a drugi wkład pokrył praca własną. Jak to wykazać w zgłoszeniu. Obecnie do zgłoszenia wymagana jest wycena w PLN. Czy powinno się odnieść do kapitału podstawowego z dnia przekształcenia biorąc pod uwagę wartość udziałów.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Tej kwestii przepisy nie wyjaśniają. Jeżeli do spółki został wniesiony wkład w postaci pracy wspólnika, to trzeba go wycenić – najzupełniej może być wycena z przekształcenia s.c. w sp. j.

   Odpowiedz
 15. Lucyna
  Lucyna says:

  jak należy zgłosić 2 wspólników spółki jawnej, łącznie reprezentują spółkę,udział w zysku proporcjonalnie po 50%
  zgłoszenie powinno być jako reprezentantów i beneficjentów?

  Odpowiedz
   • JOANNA
    JOANNA says:

    A jeśli jeden wspólnik ma 85%, drugi 15%. Obaj mogą spółkę reprezentować samodzielnie w zakresie zwykłych czynności.
    1. Obaj będą zgłoszeni jako beneficjenci,
    2. W INFORMACJA O UDZIAŁACH LUB UPRAWNIENIACH BENEFICJENTA/ INFORMACJA O REPREZENTACJI należy zgłosić ich jako: reprezentant i dodatkowo bezpośrednie uprawnienia właścicielskie?

    Odpowiedz
 16. Weronika
  Weronika says:

  Panie Mecenasie,

  co w sytuacji spółki komandytowej, w której jednym z komandytariuszy jest XYZ sp. z o.o. sp.k.? Przy komandytariuszach -osobach fizycznych nie ma wątpliwości, że są oni beneficjentami z uprawnieniami bezpośrednimi. Przy komandytariuszu, którym jest inna spółka komandytowa (XYZ sp. z o.o. sp.k.) beneficjentem będą:
  – wszyscy komandytariusze spółki XYZ sp. z o.o. sp.k.
  – wspólnicy sp. z o.o. mający >25% udziałów?
  i jakie będą ich uprawnienia – moim zdaniem wszyscy będą pośrednio uprawnieni.

  Odpowiedz
 17. PAULINA
  PAULINA says:

  Ja się jeszcze zastanawiam nad jedną sytuacją:
  Jeżeli jedynym wspólnikiem A sp. z o.o. jest inna B spółka z o.o. to rozumiem, że wpisuję wspólników B sp. o.o. jako osoby posiadające pośrednie uprawnienia właścicielskie A sp.. z o.o.? Czy członków zarządu B sp. z o.o. też należy wpisywać?

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Jeżeli 100% wspólnikiem A sp. z o.o. jest B sp. z o.o., to jako beneficjentów rzeczywistych A sp. o.o. podajemy właściwych wspólników B sp. z o.o. – zachęcam co zapoznania się z tym wpisem: http://www.spolkowo.pl/?p=1280

   Co do członków zarządu – tutaj sprawa jest niejasna. Jeżeli w B sp. z o.o. możemy ustalić beneficjentów jako wspólników to na tym bym poprzestał. Jeżeli jednak wspólnicy B sp. z o.o. są mocno rozdrobieni, i np. żaden nie posiada więcej niż 25% udziałów, to wtedy trzeba byłoby się zastanowić nad sięgnięciem do zarządu.

   Odpowiedz
 18. Miro
  Miro says:

  Dzień dobry Panie Mecenasie,

  bardzo ciekawy wpis!

  Mam pytanie w kontekście definicji beneficjenta rzeczywistego: w spółce komandytowej, w której komplementariuszem jest sp. z o.o. (20% wkładu; wspólnicy sp. z o.o. mają po 25% udziałów) oraz 4 komandytariuszy (każdy po 20% wkładu) rozumiem, że beneficjentem rzeczywistym będą członkowie zarządu komplementariusza? Bowiem w takiej strukturze nie ma osoby fizycznej wywierającej decydujący wpływ na zarówno sp.k. jak i sp. z o.o. (żadna nie posiada ponad 25% udziałów lub odpowiednio wkładu).

  Pozdrawiam,
  Miro

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Nie do końca.

   W tej sytuacji polecam lekturę tego wpisu dot. sp. z o.o. sp. k. – http://www.spolkowo.pl/?p=1264

   25% udziału dot. tylko spółek kapitałowych, a spółka komandytowa taką spółką nie jest.
   beneficjentami będą prawdopodobnie komandytariusze, jako osoby posiadające bezpośrednie uprawnienia właścicielskie. Spółka z o.o. oczywiście beneficjentem nie jest – jeżeli żaden ze wspólników w niej nie posiada więcej niż 25% udziałów bądź więcej niż 25% głosów (mogą być udziały uprzywilejowane) bądź nie posiada uprawnień osobistych to trzeba by rozważyć zaliczenie członków zarządu tej spółki jako beneficjentów.

   Odpowiedz
 19. Krystian
  Krystian says:

  Czy osobę fizyczną będącą członkiem zarządu sp. z o.o., która to spółka z kolei jest komplementariuszem sp.k. należy zgłaszać jako reprezentanta (dotyczy zgłoszenia beneficjentów sp.k.)?

  Odpowiedz
 20. Aneta
  Aneta says:

  Czy osobę fizyczną, będącą komandytariuszem sp.k. i zgłaszaną jako posiadającą bezpośrednie uprawnienia właścicielskie, należy zgłosić także odrębnie jako posiadającą pośrednie uprawnienia właścicielskie w tej spółce komandytowej, jeżeli ta osoba jest wspólnikiem sp. z o.o. będącej komplementariuszem sp.k. nawet jeśli te pośrednie uprawnienia właścicielskie są mniejsze od 25%?

  Odpowiedz
 21. Aneta
  Aneta says:

  Kogo należy zgłosić jako beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki z o.o., w której jest sześciu wspólników, z których każdy jest jednocześnie członkiem zarządu (nie ma Prezesa Zarządu), a udziały każdego ze wspólników są równe?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam,

   Ja nie wskażę Pani, kogo należy zgłosić jako beneficjenta rzeczywistego bez oparcia się na konkretnych dokumentach korporacyjnych spółki – taka odpowiedź byłaby poradą prawną, za którą ponoszę odpowiedzialność.

   Oczywiście zapraszam do kontaktu w korespondencji prywatnej – michal.gryz@agkancelaria.pl, na pewno będziemy w stanie w Kancelarii pomóc:)

   Odpowiedz
 22. Klaudia
  Klaudia says:

  Panie Mecenasie,

  a co w sytuacji gdy mamy spółkę z o. o. sp. k., w której komandytariuszami są 3 osoby fizyczne oraz spółka z o. o. w likwidacji, a komplementariuszem sp. z o. o.?

  Odpowiedz
 23. Małgorzata
  Małgorzata says:

  Panie Mecenasie,
  mam pytanie jeśli mam spółke z o.o. z jednym wspólnikiem a w skład zarządu wchodzi ten wspólnik jako prezes i jeszcze jedna osoba jako członek zarządu, to czy obydwu zgłaszam jako beneficjentów tej spółki? czy członka zarządu tylko jako reprezentanta? i czy obydwie te osoby mają złożyć podpisy.
  Dziękuje za pomoc

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Beneficjentem rzeczywistym jest wspólnik, natomiast reprezentantami jest każdy członek zarządu.
   Zgłoszenia do rejestru dokonuje sie zgodnie z zasadami reprezentacji spółki – jeżeli każdy członek zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie, to wystarczy, że zgłoszenie podpisze jeden członek zarządu.

   Odpowiedz
 24. Adam
  Adam says:

  Panie Mecenasie,

  mam pytanie o relacje między ogólną definicją beneficjenta rzeczywistego, a wymienionym katalogiem beneficjentów w spółkach kapitałowych. Czy beneficjenta rzeczywistego w spółkach kapitałowych powinno się identyfikować tylko w oparciu o ten katalog zamknięty czy jest on niejako tylko rozwinięciem tej ogólnej definicji beneficjenta rzeczywistego, ale nie można na nim poprzestać?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam
   Ciężko tutaj mówić o katalogu zamkniętym – ustawa wyraźnie wskazuje, że beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba fizyczna, która pośrednio lub bezpośrednio – poprzez swoje uprawnienia wynikające z czynności prawnych lub faktycznych – wywiera decydujący wpływ na działania spółki, natomiast w odniesieniu do osób prawnych, beneficjentem rzeczywistym jest w szczególności (i tutaj lista).

   Beneficjenta spółkach kapitałowych ustalamy w pierwszej kolejności na podstawie wyliczenia, natomiast cały czas mamy w głowie jego ogólną definicję.

   Odpowiedz
 25. Yurii
  Yurii says:

  Panie Mecenasie,

  mam pytanie stosownie spółki z o.o. Prezes posiada 5% udziałów, pozostałe udziały ma współnik który nie jest w zarządzie, ale ma notarialne pełnomocnictwo do reprezentacji spółki. Kogo musimy zgłaszać jako beneficjenta rzeczywistego?
  Z góry dziękuje za odpowiedz.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam,
   o tym kto jest beneficjentem rzeczywistym w spółkach z o.o. pisałem tutaj – http://www.spolkowo.pl/?p=1280
   Beneficjentem jest zawsze wspólnik posiadający więcej niż 25% udziałów bądź więcej 25% głosów na zgromadzeniu wspólników.
   Notarialne pełnomocnictwo wspólnika większościowego nie daje mu uprawnień bycia reprezentantem spółki w rozumieniu przepisów tej ustawy, tylko prezes jest reprezentantem i może dokonać zgłoszenia.

   Odpowiedz
 26. kala
  kala says:

  p. mecenasie,

  jaką treść zgłoszenia Pan podaje

  Jest Sp. z o.o. sp.k

  Komplementariusz – sp. z oo( X)
  1. wspólnik – os. fizyczna (A) , ma 4% udziały i jest Prezesem Spółki
  2. wspólnik – sp. z o.o. Z , ma 96% udziałów w niej Prezes A oraz wspólnik B

  Komandytariusz- sp. z o.o. SKA (Y)
  1. Komplementariusz – sp. z o.o. ( w niej Prezes A, wspólnik B 97% udziałów)
  2. Akcjonariusz B100% akcji

  W jaki sposób opisałby Pan tą scieżkę, czy np

  Prezes A
  1. ,,reprezentant ”
  2. ,,Pośrednie uprawnienia”- wspólnik Sp. z o.o. (X) która jest komplementariuszem w zgłaszanej sp.k
  3. ,,Pośrednie uprawnienia”- Prezes zarządu w sp. o.o. (Z) bedącą wspólnikiem oraz posiadającą 96% udziałów w sp. zo.o. (Z)
  4. ,,Pośrednie uprawnienia”- słownie ( Prezes zarządu w sp. zo.o ( Z) będącą komplementariuszem w sp. zo.o. ska(Y) będącą komandytariuszem w zgłaszanej spółce sp. zo.o. sp.k

  Chodzi o to że osoba A jest powiązana z komplementariuszem zgłaszanej spółki, a potem wspólnikiem komplementariusza oraz występuje jako prezes komplementariusza sp. zo.o. SKA która jest komandytariuszem w zgłaszanej spółce sp. k.

  Wpisuje ją raz, a potem dodaje kolejne uprawnienia w B.2 i wpisuje słownie jej powiązania.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Jeżeli wspólnik spółki komandytowej jest jednocześnie wspólnikiem spółek będących wspólnikami tej spółki komandytowej to raczej wpisałbym go jako beneficjenta posiadającego bezpośrednie uprawnienia właścicielskie jak i beneficjenta posiadającego pośrednie uprawnienia właścicielskie, wskazując powiązania.

   Odpowiedz
 27. kala
  kala says:

  mam pytanie dot. Spółki komandytowe gdzie jest 2 komplementariuszy są nimi sp. zo.o.
  Który zatem prezes zarządu komplementariusza ma dokonać zgłoszenia beneficjenta?

  dziękuję

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Rozumiem, że umowa spółki komandytowej wskazuje tylko, że spółkę może reprezentować samodzielnie każdy z komplementariuszy? Jeśli tak, to którykolwiek komplementariusz może zgłosić, zgodnie z zasadą reprezentacji danej spółki z o.o.

   Odpowiedz
 28. JOANNA
  JOANNA says:

  Dzień dobry
  Panie Mecenasie
  Mam pytanie o określenie benieficenta rzeczywistego i reprezentanta. Mam spółkę zo.o. sp.k.
  Komplementariuszem jest spółka zo.o. którą posiada 0,01 % udziałów
  Komandytariuszem są 2 osoby fizyczne które posiadają po 49.99 % udziałów.
  Spółkę reprezentuje komplementariusz. Komplementariuszem jest spółka zo.o. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób to do składania oświadczeń w imieniu komplementariusz jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu.
  Członkiem zarządu komplementariusza jest: prezes zarządu I członek zarządu.

  Odpowiedz
 29. Barbara Kossak
  Barbara Kossak says:

  Witam,
  W spółce jawnej jest 4 wspólników, każdy z nich ma po 25% udziałów. Zgodnie z Umową spółki każdy z nich może jednoosobowo reprezentować spółkę. Czy to znaczy, że we wniosku do Rejestru wymieniam każdego ze wspólników jako beneficjenta Reprezentanta?

  Odpowiedz
 30. Kazimiera Kuc
  Kazimiera Kuc says:

  Dzień dobry
  w spółce komandytowej wspólnikami są osoby fizyczne jako komandytariusze jak i zakon Opactwo reprezentowane przez Opata, jedne ze wspólników jest komplementariuszem, czy dobrze rozumiem, ze komplementariusz osoba fizyczna i zarazem wspólnik jest beneficjentem rzeczywistym i dodaje w B.2 + Reprezentant, a komandytariusze są beneficjentami rzeczywistymi , ale w przypadku Opactwa to powinnam ująć Opactwo jako beneficjenta rzeczywistego i Opata jako pośrednio uprawnionego czy też tylko Opata jako beneficjenta rzeczywistego i zarazem pośrednio uprawnionego ? byłabym wdzięczna za komentarz. Wydawało mi się to dość proste na pozór, ale tylko na pozór.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam,
   na pewno beneficjentami będą osoby fizyczne jako bezpośredni wspólnicy spółki.

   Co do wspólnika będącego Opactwem – beneficjentem jest zawsze tylko i wyłącznie osoba fizyczna, więc ja bym się chyba bardziej skłaniał do tego by wskazać Opata jako beneficjenta posiadającego pośrednie uprawnienia właścicielskie (podobnie robi się ze spółkami,w których gmina jest wspólnikiem).

   Natomiast abym mógł udzielić porady prawnej to musiałbym się zapoznać z dokumentami korporacyjnymi spółki, ale to już zapraszam do kontaktu mailowego: michal.gryz@agkancelaria.pl

   Odpowiedz
 31. JOANNA
  JOANNA says:

  A jeśli jeden wspólnik ma 85%, drugi 15%. Obaj mogą spółkę reprezentować samodzielnie w zakresie zwykłych czynności.
  1. Obaj będą zgłoszeni jako beneficjenci,
  2. W INFORMACJA O UDZIAŁACH LUB UPRAWNIENIACH BENEFICJENTA/ INFORMACJA O REPREZENTACJI należy zgłosić ich jako: reprezentant i dodatkowo bezpośrednie uprawnienia właścicielskie?

  Odpowiedz
  • JOANNA
   JOANNA says:

   Chodzi o spółkę jawną.
   Jeśli jeden wspólnik ma 85%, drugi 15%. Obaj mogą spółkę reprezentować samodzielnie w zakresie zwykłych czynności.
   1. Obaj będą zgłoszeni jako beneficjenci,
   2. W INFORMACJA O UDZIAŁACH LUB UPRAWNIENIACH BENEFICJENTA/ INFORMACJA O REPREZENTACJI należy zgłosić ich jako: reprezentant i dodatkowo bezpośrednie uprawnienia właścicielskie?

   Odpowiedz
 32. Małgorzata
  Małgorzata says:

  Witam,
  Osobą fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną w upadłości jest Syndyk, czy zatem on jest jedynym beneficjentem rzeczywistym w spółce (zoo, akcyjnej, komandytowej)?

  Odpowiedz
 33. Janusz
  Janusz says:

  Panie Mecenasie,

  mam pytanie pośrednio związane ze zgłaszaniem beneficjentów. Czy istnieje możliwość powołania prokurenta, który samodzielnie mógłby zgłosić beneficjentów rzeczywistych, a jednocześnie co do innych czynności byłby zobowiązany działać z członkiem zarządu?

  W sumie chodzi o to, czy można mieszać rodzaje prokury – co do jednej czynności ustalić prokurę samodzielną, a co do innej łączną.

  Odpowiedz
 34. Anna
  Anna says:

  Dzień dobry Panie Mecenasie,

  mam pytanie odnośnie spółki akcyjnej – u nas w firmie mamy 34 akcjonariuszy, w tym 1 osobę fizyczną, posiadającą 0,15 % akcji. Kogo zatem uznać za Beneficjenta Rzeczywistego w naszej spółce? Organ nadzoru, tj. Członków Rady Nadzorczej, czy może Członków Zarządu?
  Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
 35. Marta
  Marta says:

  W spółce jawnej jest 3 wspólników: 45%, 45% i 10%. Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę samodzielnie. Rozumiem, że wszystkich trzech zgłaszam jako beneficjentów posiadających bezpośrednie uprawnienia właścicielskie bez uprzywilejowania (bo nie mają) oraz jako reprezentantów?

  Odpowiedz
 36. Marta
  Marta says:

  Czy w spółce jawnej należy zgłosić jako beneficjenta z innymi uprawnieniami np. głównego księgowego czy dyrektora, którzy poprzez sprawowane funkcje (wyższe stanowisko kierownicze) mogą wywierać wpływ na działania podejmowane przez spółkę?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Wszystko zależy od układu w danej spółce. Ogólnie rzecz biorąc to raczej osoby zatrudnione w spółce ciężko uznać za beneficjentów, a przepis mówi wyraźnie, że osoba piastująca wyższe stanowisko kierownicze jest beneficjentem tylko, gdy beneficjenta nie można ustalić w inny sposób.

   Odpowiedz
 37. Paweł
  Paweł says:

  Kto powinien zostać zgłoszony jako beneficjent rzeczywisty w XX sp. z o.o. gdzie zarząd jednoosobowo sprawuje Adam Kowalski, a udziały przedstawiają się następująco:
  a) XX sp. z oo – 35%, Anna – 20%, Jan – 23% i Ula – 22%,

  W XX sp. z oo udziały przedstawiają się następująco:
  a) ZZ sp. z oo. 60 %, Zenon – 20%, Maciej – 20% i Maria – 20%

  W ZZ sp. z oo udziały przedstawiają się następująco:
  a) Piotr – 60%, Daria – 40%

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam

   Nie udzielam porad prawnych na blogu, jako że do ustalenia beneficjenta rzeczywistego wymagane są jeszcze dodatkowe informacje, a porada prawna bazuje ponadto na konkretnym stanie faktycznym. Jeżeli mam udzielić porady prawnej i ustalić beneficjentów rzeczywistych to proszę o kontakt w wiadomości prywatnej: michal.gryz@agkancelaria.pl, wtedy napiszę jakich dokumentów i informacji będę potrzebował.

   Odpowiedz
 38. Magdalena
  Magdalena says:

  Dzień dobry Panie Mecenasie, dziękuję za artykuł.
  Ja z kolei mam techniczny kłopot – w jaki sposób opisać udziały przysługujące udziałowcom spółki z o.o. (małżonkom) na prawach wspólności majątkowej łącznej?
  Czy właściwe będzie dla każdego z małżonków/beneficjentów przypisanie połowy z wartości udziałów przysługujących im łącznie?
  Czy właściwe będzie jednak przypisanie dla każdego z małżonków/beneficjentów wartości wszystkich udziałów (tj. całej puli przysługującej łącznie)?
  Udziały są nieuprzywilejowane i nie ma możliwości opisania zaistniałych relacji w polu nr 22.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Tak na szybko myślę, że raczej bym przypisał dla każdego z małżonków wartość całości udziałów. Natomiast musiałbym się trochę zastanowić i przeanalizować przepisy, tak więc jeśli mam udzielić porady prawnej i ustalić beneficjentów rzeczywistych to proszę o kontakt w wiadomości prywatnej: michal.gryz@agkancelaria.pl.

   Odpowiedz
 39. Andrzej Kot
  Andrzej Kot says:

  Dzień dobry,

  Jeżeli spółka komandytowa ma łącznie wkładów na 100.000 zł:
  – komandytariusz 1 – 49.750 zł,
  – komandytariusz 2 – 49.750 zł,
  – komplementariusz – 500 zł.

  Komplementariusz posiada udział w zysku na poziomie 2%, a komandytariusze po 49%. Czy w związku z powyższym powinienem zaznaczyć „rodzaj uprzywilejowania” i zaznaczyć „ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki”. 500 zł stanowi 0,5% całego wkładu spółki, dlatego zastanawia mnie ta kwestia.

  Pozdrawiam
  Andrzej!

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Raczej nie, raczej nie na tym polega uprzywilejowanie. Uprzywilejowanie bardziej odnosi się do udziałów uprzywilejowanych w spółkach z o.o. czy akcyjnych albo do uprawień osobistych wspólników w spółkach kapitałowych.

   Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Jeżeli komplementariuszem jest osoba fizyczna to jak najbardziej trzeba ją zgłosić. Spółka komandytowa nie jest osobą prawną (spółką z o.o. czy akcyjną), w których zgłaszamy przeważnie tylko wspólników ponad 25% udziałów. Spółka komandytowa jest spółką osobową, w mojej ocenie każdy wspólników będący osobą fizyczną – a zwłaszcza komplementariusz – musi być zgłoszony do rejestru.

   Odpowiedz
 40. Katarzyna
  Katarzyna says:

  Panie Mecenasie, a co w sytuacji, gdy jedynym wspólnikiem sp. z o.o. jest spółka notowana na giełdzie? I w jakich sytuacjach, Pana zdaniem, członkowie rady nadzorczej powinni być wymieniani jako beneficjenci? Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Ta sytuacja jest z pewnością najbardziej skomplikowana. Jeżeli mamy spółkę giełdową jako wspólnika, to ja zazwyczaj wskazuję jako beneficjentów członków zarządu spółki będącej wspólnikiem. Ale wszystko zależy od konkretnego układu i struktur spółek. Jeśli Pani chce to możemy w Kancelarii dokonać analizy i ustalić beneficjentów, ale to już zapraszam do kontaktu mailowego: michal.gryz@agkancelaria.pl

   Szczerze powiedziawszy jeszcze mi się nie zdarzyło, czy członków rad nadzorczych wpisać jako beneficjentów, no chyba że byli jednocześnie wspólnikami albo rada nadzorcza miała naprawdę bardzo poszerzone kompetencje.

   Odpowiedz
 41. Magda
  Magda says:

  Panie Mecenasie,
  a co w przypadku, gdy jedynym wspólnikiem spółki z o.o. jest inna spółka z o.o. zagraniczna, wtedy należy wprowadzić wszystkich jej współników którzy mają wiecej niż 25 % udziałów, czy osoby uprawnione do reprezentacji? Pozdrawiam

  Odpowiedz
 42. Karolina
  Karolina says:

  Panie Mecenasie,

  temat po części był już powyżej poruszany (pytała Pani Monika 12.03), ale mam wątpliwość – sytuacja wygląda następująco:
  W spółce komandytowej, komandytariuszem jest inna Spółka komandytowa – jej wspólnikami komandytowymi nie są jednak osoby fizyczne, lecz Spółka Jawna.
  Czy to oznacza, że jako Beneficjenta należy wskazać wspólników komplementariusza oraz wspólników tej spółki jawnej?

  Odpowiedz
 43. Anna
  Anna says:

  Dzień dobry Panie Mecenasie,
  Proszę o potwierdzenie beneficjentów w dwóch spółkach.
  Udziałowcy sp. z o.o.
  A-os. fizyczna 50% udziałów będąca również prezesem zarządu
  Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie + Reprezentant)
  B-os. fizyczna 25% udziałów będąca również członkiem zarządu
  C-os. fizyczna 10% udziałów będąca również prokurentem
  D-spółka 5% udziałów
  E-spółka 5% udziałów

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Bez zobaczenia dokumentów korporacyjnych spółki oraz dodatkowych informacji ja nie mogę udzielić porady prawnej.
   Osoby A i B raczej na pewno bym zgłosił, jako beneficjentów bezpośrednich i reprezentantów. Co do pozostałych osób – tutaj kwestia wymaga już analizy stanu faktycznego.

   Odpowiedz
 44. Anna
  Anna says:

  Dzień dobry Panie Mecenasie,
  Prosiłabym o potwierdzenie beneficjentów w dwóch spółkach.
  SP. Z.O.O:
  A-os. fizyczna 50% udziałów będąca również prezesem zarządu
  B-os. fizyczna 25% udziałów będąca również członkiem zarządu
  C-os. fizyczna 10% udziałów będąca również prokurentem
  D-spółka 5% udziałów
  E-spółka 5% udziałów
  >>uważam, że beneficjentami rzeczywistymi są:
  A (Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie + Reprezentant);
  B (tylko Reprezentant, ponieważ do bezpośredniego uprawnienia właścicielskiego nie, posiada ponad 25%-ale tutaj do końca nie jestem pewna czy nie wystarczy minimum 25%)
  SP. JAWNA
  A-os. fizyczna 45% kapitału (40% udziału w zysku)- upoważniony do reprezentacji spółki
  B-os. fizyczna 15% kapitału (30% udziału w zysku)- pozbawiony prawa reprezentowania
  C-os. fizyczna 40% kapitału (30% udziału w zysku)- pozbawiony prawa reprezentowania
  Uważam, że w spółce jawnej beneficjentami są wszyscy wspólnicy, pytanie tylko czy ma znaczenie pozbawienie prawa reprezentowania. Czy przy wyborze rodzaju uprzywilejowania powinno być jak poniżej:
  A – brak
  B – ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
  C – brak
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 45. Małgorzata
  Małgorzata says:

  Dzień dobry.
  Spółka z o.o. :
  1. 49 % udziałów osoba fizyczna równocześnie – prezes zarządu
  2. 51% udziałów spółka jawna ( w której jest trzech wspólników, z których jeden ma 75% udziału w zyskach i stratach spółki jawnej )
  Czy beneficjentem rzeczywistym Sp. z o.o. będzie :
  osoba fizyczna która posiada 49% udziałów i wspólnik spółki jawnej który posiada 75 % udziału w zyskach i stratach spółki jawnej ?
  z góry dziękuję za pomoc

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam. Jak dla mnie to beneficjentem będzie udziałowiec spółki z o.o. posiadający 49% udziałów i wszyscy wspólnicy spółki jawnej. Ale żeby móc udzielić porady prawnej musiałby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z dokumentacją korporacyjną spółek.

   Odpowiedz
 46. Dominika
  Dominika says:

  Panie Mecenacie,

  a co w następującej sytuacji. Akcjonariusz spółki posiada 15% udziałów i jest jednocześnie Prezesem Zarządu, jego żona jako akcjonariusz posiada 15% udziałów i dodatkowo jest dyrektorem w spółce. Czy w takim wypadku zgłaszać prezesa i żonę jako beneficjentów rzeczywistych, mimo, że nie przekraczają progu 25% (i mają rozdzielność majątkową)?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Szanowna Pani,
   Ustalenie beneficjentów rzeczywistych nie jest prostą sprawą. Nie bierze się pod uwagę tylko tego, czy ktoś ma powyżej/poniżej 25% udziałów w spółce. Podstawową definicją beneficjenta jest osoba, która faktycznie wywiera wpływ na działania spółki. Akcjonariusz będący prezesem zarządu pewnie taką osoba będzie. Czy jego żona nie pełniące funkcji w zarządzie? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć bez większej wiedzy odnośnie spółki.

   Odpowiedz
 47. Agata
  Agata says:

  Dzień dobry,
  jedynym udziałowcem spółki z.o.o. A jest spółka z o.o. B. Czy wystarczy podać dane osób mających powyżej 25% udziałów w spółce B czy również jej reprezentantów.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Ustalenie beneficjentów rzeczywistych nie jest taką oczywistą sprawą. Nie bierze się pod uwagę tylko tego, czy ktoś ma powyżej/poniżej 25% udziałów w spółce. Podstawową definicją beneficjenta jest osoba, która faktycznie wywiera wpływ na działania spółki. Dlatego też ja nie udzielam porad prawnych bez możliwości zapoznania się z dokumentami korporacyjnymi i poznania układu między spółkami i wspólnikami/członkami zarządu. Dopiero wtedy można ustalić kto faktycznie wywiera wpływ na działania spółki.

   Odpowiedz
 48. Anna
  Anna says:

  Panie Mecenasie,
  wspólnik spółki jawnej z 1% udziałem w zyskach i stratach lecz nieuprawniony do prowadzenia spraw spółki ani reprezentowania spółki na zewnątrz czy jest beneficjentem?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   A czy ma on sprawuje kontrolę nad spółką i wywiera decydujący wpływu na czynności spółki?
   To ile wspólnik spółki jawnej na ma udziału w zyskach spółki nie ma znaczenia, to nie spółka z o.o.

   Odpowiedz
   • Anna
    Anna says:

    Faktycznie nie uczestniczy w prowadzeniu spraw spółki, został dopisany (syn) w trakcie trwania spółki jawnej. Nie wiem co oznacza sprawowanie kontroli nad spółką i wywieranie decydującego wpływu na czynności spółki w znaczeniu prawnym. Wkład pieniężny do spółki wspólnicy mają na tym samym poziomie – może to ma znaczenie?

    Odpowiedz
    • Michał Gryz
     Michał Gryz says:

     Wysokość wkładu nie ma znaczenia, to spółka jawna. Jeśli wspólnik nie uczestniczy w zarządzaniu spółką, to jest szansa, że nie mógłby nie być uznany za beneficjenta, chociaż ja raczej sugeruję wpisać wszystkich wspólników spółki jawnej, także tych wyłączonych od prowadzenia jej spraw, o czym więcej pisałem tutaj: http://www.spolkowo.pl/?p=1291

     Odpowiedz
     • ANNA
      ANNA says:

      Jestem pod wrażeniem Pana wiedzy i chęci dzielenia się nią, dziękuję, pozdrawiam

 49. Tomasz
  Tomasz says:

  Spółka zoo ma dwóch wspólników . Wspólnik A ma 95% a wspólnik B ma 5% udziałów.
  Powinienem zgłosić obu wspólników czy tylko tego co ma 95% , on zarządza i reprezentuje spółkę ?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Pytanie czy ten wspólnik może wywierać decydujący wpływ na działania spółki. Czy jest on także w zarządzie spółki? Jeśli nie, to raczej mało prawdopodobne by wspólnik z 5% udziałami był beneficjentem spółki.

   Odpowiedz
 50. Beata
  Beata says:

  dzień dobry,
  proszę mi podpowiedzieć.
  spółka z o.o. – wspólnicy po 50 % udziałów,
  dokonałam zgłoszenia w CRBR tylko jednego wspólnika, który ma realny wpływ na funkcjonowanie spółki i jest jej reprezentantem.
  Teraz jednak mam wątpliwość, czy nie powinnam drugiego również wpisać ze względu na wielkość udziałów. choć wspólnik po prostu jest. nie jest w zarządzenie. nie podejmuje decyzji dotyczących spółki.

  Odpowiedz
 51. Elżbieta
  Elżbieta says:

  Dzień dobry Panie Mecenasie czy wiceprezes zarządu mający takie same prawa co Prezes zarządu w sp. z o.o. ale ma mnie niż 25% udziałów w spółce jest beneficjentem rzeczywistym i reprezentantem czy tylko Reprezentantem? Z góry dziękuje za odp.

  Odpowiedz
 52. Małgosia
  Małgosia says:

  Sp. zo.o. ma jednego wspólnika posiadającego 100 udziałów tj 10 000 stowarzyszenie a zarząd składa sie z jednej osoby Prezesa kogo zgłosić jako beneficjenta rzeczywistego ?
  Powinnam zgłosić osoby które tworzą stowarzyszenie i zarząd stowarzyszenia jako pośrednie uprawnienia właścicielskie /

  Odpowiedz
 53. Agata
  Agata says:

  Dzień dobry,

  siedzę czytam i dalej mam mętlik chodzi mi o spółkę komandytową
  jeżeli w spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka zoo mająca tylko 2% udziałów reprezentująca przez prezesa nie będącego wspólnikiem ani spółki zoo ani spółki komandytowej a komandytariuszami są osoby fizyczne mające jedna 48% druga zaś 50% udziałów to najbardziej zagadką jest dla mnie punkt 21 oraz 22 bo przy zaznaczeniu rodzaju uprawnień jako komandytariusz w punkcie 21 w rodzaju uprawnień sa 4 podpunkty brak, inne, ponadproporcjonalny udział w zyskach w stosunku do proporcji wkładu do spółki lub uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki moje pytanie co w tym punkcie należało by zaznaczyć?? i co ewentualnie w punkcie 22 kiedy zaznaczyłabym ponadproporcjonalny udział? Ja osobiscie wychodzę z założenia że powinno być brak gdyż nawet w umowie spólki nie ma nic co świadczyłoby że ktoś ma jakieś uprzywilejowanie.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Wszystko zależy czy komandytariusz ma faktycznie ponad proporcjonalny udział w zysku. To się zaznacza zazwyczaj wtedy, gdy np. dwóch komandytariuszy wniosło równe wkłady, ale jeden z nich ma dużo większy udział w zysku niż ten drugi.

   Odpowiedz
 54. Elżbieta
  Elżbieta says:

  Dzień dobry Panie Mecenasie a jeśli wspólnik z 5% (Wiceprezes) udziałów ma takie same prawa i możliwości jak wspólnik z 95% udziałami (Prezes) to Wiceprezes jest beneficjentem rzeczywistym i Reprezentantem w jeden osobie czy tylko Reprezentantem ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Jeśli członek zarządu ma decydujący wpływ na działania spółki, a jednak w spółkach z o.o. mamy domniemanie kompetencji zarządu, a nie zgromadzenia wspólników, to ja bym go uznał za beneficjenta.

   Odpowiedz
 55. Maciej
  Maciej says:

  Witam,
  a ja mam pytanie odnośnie spółki akcyjnej, w której są akcje nieme i jest trzech akcjonariuszy (dwie osoby) osoby fizyczne i (jedna) osoba prawna. Jeden akcjonariusz (osoba fizyczna) posiada tylko akcje nieme, które stanowią 23% udziału w kapitale, drugi ma 22% w k.z. akcji zwykłych a spółka posiada 55% w kz akcji zwykłych. Struktura właścicielska spółki-właściciela jest tak rozporoszona, że tam nie ma beneficjenta, ani osób które wywierają wpływ na spółkę. Czy zatem akcje nieme bierze się pod uwagę przy ustalaniu ww. struktury, bo w zależności od stanowiska w tym zakresie jedna z osób fizycznych (22% w k.z.) mogłaby być beneficjentem albo nie (żaden z podmiotów nie spełnia kryterium). Dla jasności w zarządzie są inne osoby niż akcjonariusze, które decydują o kierunkach rozwoju i działania spółki.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam,
   w każdej spółce musi być ustalony jakiś beneficjent rzeczywisty. To, że żaden z akcjonariuszy nie ma więcej niż 25% akcji to tylko jedna kwestia. Podstawową definicją beneficjenta jest bowiem osoba, która poprzez posiadane uprawnienia wywiera wpływ na działania spółki. Skoro jest to spółka akcyjna, to trzeba by rozważyć np. członków zarządu.

   Możemy w Kancelarii dokonać analizy i udzielić porady prawnej w tym zakresie, ale to już proszę o kontakt mailowy pod adresem: michal.gryz@agkancelaria.pl

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *