ZAKAZ POWSZECHNEGO OFEROWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH Z O.O.

W dniu 10 listopada 2023r. wszedł w życie, wprowadzony ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zakaz oferowania nabycia i objęcia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz nieoznaczonego adresata. A więc wprowadzony został zakaz powszechnej promocji i reklamy nabycia udziałów w sp. z o.o.

Do tej pory w polskim prawie nie było przepisów, które regulowałyby pozyskiwanie przez spółki z o.o. (np. startupy) kapitału na rozwój swojej działalności poprzez sprzedaż już istniejących bądź emisję nowych udziałów w kapitale zakładowym, o której to emisji spółki informowały publicznie czy powszechnie – np. w social media. Dlatego też taka praktyka była bardzo częsta – zwłaszcza w zakresie spółek w branży nieruchomości. 

Ta dowolność w składaniu powszechnych ofert została już jednak ukrócona. Aktualny stan prawny wprowadza zakaz:

  • składania nieoznaczonemu adresatowi oferty nabycia udziałów w spółce z o.o. (w przypadku sprzedaży już istniejących udziałów),
  • składania nieoznaczonemu adresatowi oferty objęcia udziałów w spółce z o.o. (w przypadku emitowania nowych udziałów w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki),
  • promowania nabycia udziałów przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata,
  • promowania objęcia udziałów przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata.

Uzasadnienie ustawy wprowadzającej te zakazy stanowi, że pojęcie „promowania” powinno być rozumiane jako kierowanie reklam i innych form promocji do nieoznaczonego adresata. Przepis obejmie więc także inne niż reklama formy zachęcania potencjalnych inwestorów do dokonania inwestycji, jeżeli zachęty te mogą prowadzić do decyzji inwestycyjnej.

I żeby nie było za łatwo ustawa wprowadza również sankcje – także karne – dla osób naruszających ten zakaz. Naruszenie każdego z tych zakazów będzie zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁKĘ Z O.O. A ESTOŃSKI CIT

Wprowadzenie do polskiego prawa tzw. ryczałtu od przychodów spółek (Etoński CiT) spowodowało, że sporo przedsiębiorców zaczęło się zastanawiać nad opcją skorzystania z tej formy opodatkowania spółki. Przypominając, ryczał od przychodów spółek generalnie wprowadza zasadę, że spółka – będąca oczywiście podatnikiem podatku CiT – nie płaci tego podatku tak długo, jak nie wypłaca swoim wspólnikom dywidendy (bądź ukrytej dywidendy). 

Ta forma opodatkowania spółek jest więc atrakcyjna dla tych przedsiębiorstw, które są założone i zarabiają z myślą o gromadzeniu środków i zysków na poczet inwestycji. Dopiero w momencie, gdy nastąpi podział zysku lub pokrycie straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT, spółka jest obowiązana zapłacić podatek.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza jednak ograniczenia dotyczące możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania. Jeżeli spółka zostanie utworzona:

  • w wyniku połączenia lub podziału,
  • przez podmioty, które tytułem wkładu do spółki wniosły składniki majątku otrzymane w wyniku likwidacji innych podmiotów będących podatnikami CIT, w których posiadały udziały,
  • przez podmioty, które w roku utworzenia spółki lub roku następnym wniosły do niej aportem przedsiębiorstwo, ZCP lub składniki przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10 tys. euro

Nie będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT w roku rozpoczęcia działalności i w roku następnym, jednak nie wcześniej niż po 24 miesiącach.

Bardzo istotnym jest jednak to, że ustawa o CIT nie przewiduje jednak ograniczeń w zakresie dopuszczalności wyboru estońskiego CIT przez spółki kapitałowe – a więc przede wszystkim spółki z o.o. – powstałe w wyniku przekształcenia przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG).

Dzięki temu, jeżeli tylko przeprowadzimy formalną procedurę przekształcenia JDG w spółkę (którą opisałem w tym wpisie) to powstała w wyniku przekształcenia spółka nie dość, że będzie pełnym następcą prawnym JDG to jeszcze będzie mogła skorzystać z Estońskiego CiT.

Jeżeli więc zastanawiają się Państwo nad skorzystaniem z Estońskiego CiT, a prowadzą Państwo JDG, to zapraszam do kontaktu – chętnie pomożemy przy całej procedurze przekształcenia.

ODSETKI OD KAPITAŁU WŁASNEGO A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

W 2019 do polskiego prawa wprowadzono możliwość odliczenia od dochodu podatników CIT zysku pozostawionego w firmie. Przepisy przewidują możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. hipotetycznych odsetek od kapitału własnego – kapitału zapasowego utworzonego z zysków i dopłat wniesionych do podatnika.

Zgodnie z art. 15cb ustawy o CiT spółka ma prawo uznać za koszt uzyskania przychodu kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty: 

  • dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub
  • zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Najczęstszym przypadkiem jest właśnie ten drugi. Na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników (które musi się odbyć co roku aby doszło do zatwierdzenia sprawozdania finansowego) wspólnicy muszą zdecydować co zrobić z zyskiem spółki (o ile oczywiście spółka zysk osiągnęła). Możliwości tutaj są następujące: 

  • wspólnicy mogą cały zysk wypłacić jako dywidendę;
  • wspólnicy mogą część zysku wypłacić jako dywidendę a resztę zostawić w spółce przeznaczając na kapitał zapasowy;
  • wspólnicy mogą całość zysku zostawić w spółce przeznaczając na kapitał zapasowy.

W tych dwóch ostatnich właśnie przypadkach, w których dochodzi do pozostawienia całości bądź części zysku, zastosowanie znajduje ww. przepis, a spółka może wrzucić w koszty hipotetyczne odsetki od kapitału własnego.

Kosztem uzyskania przychodu jest wtedy kwota równa iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy, oraz kwoty dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Przy czym należy pamiętać, że łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym dla jednego podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 250.000 zł.

Tak więc warto pamiętać o tym przepisie i możliwości wrzucenia w koszty hipotetyczny odsetek.