PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK – ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Przekształcanie spółek… Temat rzeka. Nie da się ukryć, że przekształcanie spółek prawa handlowego (ale nie tylko, bowiem przekształcić można także jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną, o czym poniżej) jest tematem nader obszernym i dosyć skomplikowanym. Proces ten jest jednak bardzo ciekawy, dlatego też pomyśleliśmy, że w tym i w kolejnych wpisach przybliżymy Państwu jego istotę.

Przekształcenie spółek stanowi tak naprawdę zmianę formy prawnej istniejącego podmiotu na inną przewidzianą przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Podmiot przekształcany (którym może być jeden z podmiotów wskazanych poniżej) traci formę, w której dotychczas prowadził działalność gospodarczą, a z dniem przekształcenia, tj. z chwilą wpisu do rejestru KRS, kontynuuje swój byt w nowej formie prawnej.

Najważniejszym skutkiem przekształcenia (co jest również powodem wyboru przez przedsiębiorców tego procesu, mimo jego długotrwałości i kosztów) jest fakt, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Mamy więc tutaj do czynienia z zasadą kontynuacji. Ponieważ przekształcenie polega po prostu na zmianie formy organizacyjnej, w której prowadzimy działalność gospodarczą, to spółka przekształcona nie wstępuje w jakiekolwiek prawa i obowiązki spółki przekształcanej jako nowy podmiot, lecz są to jej własne prawa i obowiązki które przysługują jej w całości i bez jakichkolwiek zmian.

Przykładowymi kolejnymi skutkami przekształcenia jest, że z dniem przekształcenia wspólnicy spółki przekształconej uczestniczący w przekształceniu stają się automatycznie wspólnikami spółki przekształconej. Natomiast w przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej” przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

No dobrze – powyżej posługiwałam się sformułowaniami „spółka przekształcana” i „spółka przekształcona”. Jednakże jakie spółki (a w zasadzie podmioty prawa) mogą się przekształcić i jaką inną formę mogą przybrać? W uproszczeniu – spółki prawa handlowego mogą swobodnie przekształcać się w inne spółki prawa handlowego (spółki osobowe w inne spółki osobowe, spółki osobowe w spółki kapitałowe czy spółki kapitałowe w spółki osobowe). Dodatkowo możliwe jest również przekształcenie spółki cywilnej w dowolną spółkę prawa handlowego oraz jednoosobowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.

Każdy proces przekształcenia to szereg dosyć rygorystycznych wymogów do spełnienia. W ogólnym zarysie, aby doszło do przekształcenia należy:

  • 1) sporządzić plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta (chyba że przekształcamy w uproszczony sposób),
  • 2) uchwałę o przekształceniu spółki,
  • 3) powołać członków organów spółki przekształconej albo określić wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją,
  • 4) zawrzeć umowę albo podpisać statutu spółki przekształconej,
  • 5) dokonać w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślić spółkę przekształcaną.

Powyższe stanowi absolutne minimum każdego przekształcenia bez spełnienia których nie uda nam się przeprowadzić tego procesu.

Oczywiście, tak jak wspomniałam na samym początku – proces przekształceń podmiotów gospodarczych to temat bardzo obszerny. Oprócz zasad ogólnych przekształcenie każdego odrębnego podmiotu cechuje się pewnymi odrębnościami. Dlatego też w kolejnych artykułach będę chciała skupić się na bardziej szczegółowym przedstawieniu zasad rządzących procesami przekształcenia poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej.

 

MIKRORACHUNEK PODATKOWY

Od mojego wpisu poświęconego spółce z o.o., w którym obiecałem szersze pochylenie się nad tą tematyką, minęło już trochę czasu. Faktycznie w ostatnich dwóch miesiącach nie bardzo miałem chwilę aby przysiąść i prawidłowo pociągnąć ten temat. Do spółki z o.o. na pewno z czasem powrócę – może jeszcze nawet przed końcem tego roku. Na razie jednak krótki wpis, kolejny z gatunku tekstów bardziej informacyjnych dot. nowych wymogów prawno-podatkowych.

Jedynie przypominając (jeśli jeszcze ktoś z Państwa nie czytał) – ostatnie moje wpisy dotyczyły nowych wymogów dla przedsiębiorców i traktowały o kwestiach dot.: obowiązków informacyjnych wobec KRSu, nowym obowiązku zgłoszenia danych dot. spółek do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i jak tego beneficjenta ustalić, obowiązkowej dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych czy wprowadzaniu kas fiskalnych on line. To tak tylko gwoli przypomnienia – a teraz przejdźmy już do omówienia nowych reguł wpłacania podatków.

Od 1 stycznia 2020r. wszyscy podatnicy (a więc nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą w jakiejkolwiek dowolnej formie ale także osoby fizyczne) nie będą już mogli dokonywać wpłat podatku dochodowego (zarówno od osób fizycznych (PIT) jak i od osób prawnych (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT)) na dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych – odrębne do dokonywania przelewów poszczególnych podatków. Od tej daty bowiem każdy podatnik uzyskuje swój indywidualny numer rachunku bankowego (tzw. mikrorachunek) do dokonywania wpłat tych podatków.

Dotychczasowe numery rachunków bankowych urzędów skarbowych do wpłat tych 3 podatków pozostają aktywne tylko do końca roku 2019, tak więc jeśli od nowego roku zrobimy przelew na poprzedni rachunek bankowy to bank nam przelew odrzuci.

No dobrze, teraz pojawia się pewnie pytanie – skąd wziąć ten numer naszego indywidualnego mikrorachunku? Urząd skarbowy nam tego numeru nie prześle, bowiem uzyskanie numeru naszego mikrorachunku spoczywa po naszej stronie. Na szczęście nie musimy pisać pism czy odwiedzać urząd skarbowy osobiście – numer naszego indywidualnego konta możemy uzyskać przez internet – podając nasz numer PESEL bądź NIP na ministerialnym generatorze mikrorachunków.

Bez wątpienia wprowadzenie jednego numeru rachunku bankowego dla podatnika jest rozwiązaniem korzystnym. Mam tylko nadzieję, że z czasem na ten jeden mikrorachunek będzie można też wpłacać kolejne podatki – np. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) czy podatek od spadków i darowizn. Na razie bowiem wszystkie inne podatki niż PIT, CIT i VAT będą dalej wpłacane na odrębne rachunki bankowe urządów skarbowych.

Kolejnym plusem jest to, że gdy zmienimy miejsce zamieszkania bądź nasze przedsiębiorstwo zmieni siedzibę (i w efekcie czego zmieni się nam właściwy urząd skarbowy), nasz mikrorachunek nie ulega zmianie.

Uprzedzając jeszcze ewentualne pytania – pracodawcy będą odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych swoim pracownikom (zleceniobiorcom) na swój mikrorachunek – a nie na odrębne mikrorachunki poszczególnych pracowników.

KASY FISKALNE ONLINE

Jak już kilkakrotnie wskazywałem życie przedsiębiorcy nie jest łatwe, a rząd niczego nam nie ułatwia. Wspominałem już Państwu o nowych obowiązkach wobec Krajowego Rejestru Sądowego czy też o wymogach związanych ze zgłaszaniem danych beneficjentów rzeczywistych spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek akcyjnych czy komandytowo-akcyjnych z pewnością zaboli także obowiązek dematerializacji akcji.

W dzisiejszym wpisie chciałbym z kolei poruszyć kolejny wymysł naszego rządu, który – rzekomo – ma służyć dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego i zwiększaniu ściągalności podatku VAT, a mianowicie wprowadzenie kas fiskalnych online – co zostało dokonane ustawą z dnia 15 marca 2019 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która weszła w życie z dniem 1 maja 2019r.

Zanim jednak przejdę do omówienia nowych przepisów – po co w ogóle przedsiębiorcom kasy fiskalne? Możliwe, że to co teraz napiszę to oczywistość ale myślę, że nie zaszkodzi – otóż zasada jest taka: dostawa bądź świadczenie usług przez przedsiębiorcę na rzecz innego przedsiębiorcy musi być stwierdzone fakturą, którą wystawia się najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Natomiast dostawa bądź świadczenie usług na rzecz osoby nie będącej przedsiębiorcą (a dokładniej nie będącej podatnikiem podatku VAT) musi być stwierdzone paragonem z kasy fiskalnej.

Oczywiście są w naszym prawie wyjątki co do powyższego obowiązku wystawiania paragonów i posiadania kas fiskalnych – zarówno podmiotowe (a więc dot. konkretnych podatników) jak i przedmiotowe (dot. konkretnych czynności podejmowanych przez podatników). Temat ten jest jednakże nader szeroki, więc pozostawimy go na jeden z kolejnych wpisów, a teraz skupimy się na zasadzie i przejdziemy do sedna niniejszego wpisu.

Tak jak już wspomniałem, aktualnie posiadane przez przedsiębiorców kasy fiskalne w formie fizycznych urządzeń zaczną stopniowo odchodzić do lamusa. Kasy fiskalne online różnić się będą od tradycyjnych urządzeń stałym podłączeniem do internetu, które umożliwiać będzie przesyłanie raportów do Centralnego Repozytorium Kas. Takie kasy fiskalne online nie będą urządzeniem, jak dotychczas, a oprogramowaniem, które trzeba będzie zainstalować na danym urządzeniu elektronicznym.

Zgodnie z nową ustawą bezwzględny obowiązek dla wszystkich przedsiębiorców do wymiany swoich dotychczasowych, tradycyjnych kas fiskalnych na kasy fiskalne online obowiązywać będzie od 1 stycznia 2023r.

Jednakże dla pewnych grup podatników wymóg posiadania i stosowania kas fiskalnych online nastąpi wcześniej niż przed ww. datą.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek posiadania kas fiskalnych online dotyczy podatników trudniący się:

  • 1) świadczeniem usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów),
  • 2) sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 roku w kasy fiskalne online muszą zaopatrzyć się podatnicy zajmujący się:

  • 1) świadczeniem usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 2) sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 roku w kasy fiskalne online muszą zaopatrzyć się podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Oczywiście, żeby nie było za kolorowo, zakup kasy fiskalnej online będzie wiązać się dla przedsiębiorców z wydatkiem – trzeba będzie bowiem kupić całkiem nową kasę fiskalną. Natomiast, po poprawkach, jako że pierwotnie nie było to zakładane, rząd przyznał możliwość skorzystania z tzw. ulgi na zakup kasy fiskalnej, która pozostała na dotychczasowych warunkach. Kupując więc kasę fiskalną online będziemy mogli odliczyć od należnego do zapłaty podatku VAT 90% jej wartości netto, nie więcej niż 700,00 złotych. Natomiast przedsiębiorcy, którzy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT będą również mogli skorzystać z tej ulgi, występując o zwrot środków do Urzędu Skarbowego.