TARCZA ANTYKRYZYSOWA A PRZEDSIĘBIORSTWO W TRUDNEJ SYTUACJI

Trochę czasu minęło od ostatniego wpisu, jakoś nie miałem kiedy napisać kolejny tekst. W tym tygodniu dostałem jednak od Klienta pytanie czy jego przedsiębiorstwo, mające na dzień 31.12.2019 stratę bilansową, może skorzystać z programów pomocowych oferowanych przez tarczę antykryzysową. W tym konkretnym przypadku chodziło o zwolnienie z 50% składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1marca 2020r. do dnia 31maja 2020r.

Na kanwie tamtej analizy prawnej chciałem się podzielić z Państwem jej wynikami i zwrócić uwagę na jeszcze jedne obostrzenie, które trzeba brać pod uwagę przy występowaniu o niektóre formy wsparcia przewidziane w tarczy antykryzysowej.

Ale po kolei.

Tarcza antykryzysowa (w art. 15zzzh (tak, naprawdę taka jest numeracja)) stanowi, że część wsparcia dla przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 20 marca 2020r. – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91I/01).

Poprzez część wsparcia chodzi tutaj przede wszystkim o:

  • 1) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przyznawane przez Starostę w drodze umowy (nie mylić ze świadczeniami na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy wypłacanymi z FGŚP),,
  • 2) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawane przez Starostę w drodze umowy dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników,
  • 3) jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy,
  • 4) zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1marca 2020r. do dnia 31maja 2020r. – także z 50% składek na pracowników.

No dobrze, ale dlaczego tak istotnym jest fakt, że te wsparcia dla przedsiębiorców muszą być zgodne z powyższym Komunikatem Komisji Europejskiej?

Ano dlatego, że w tym Komunikacie Komisja wskazała, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych) w dniu 31 grudnia 2019r.

No i znowu mamy odwołanie do kolejnego aktu prawnego – tym razem do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, które definiuje pojęcie „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji„.

Dostosowując te przepisy UE do polskiego prawa i do wymogów tarczy antykryzysowej, takimi przedsiębiorstwami są:

  • 1) sp. z o.o., spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne, w których ponad połowa ich kapitału zakładowego (akcyjnego) została na dzień 31 grudnia 2019r. utracona w efekcie zakumulowanych strat, tj. w przypadku, w którym po odjęciu od straty bilansowej (wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019) sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego.

Czyli w uproszczeniu – stratę bilansową wykazaną w bilansie na dzień 31 grudnia 2019 pomniejszamy o sumę kapitałów zapasowych, rezerwowych i kapitału z aktualizacji wyceny i porównujemy z kapitałem zakładowym.

  • 2) w przypadku spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej – gdy ponad połowa ich kapitałów wykazanych w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 została utracona w efekcie zakumulowanych strat.

Oczywiście ustalenie tego dla spółek jawnych i partnerskich może być problematyczne, jako że nie muszą one prowadzić pełnej księgowości i sporządzać sprawozdań finansowych. Wtedy jednak trzeba ustalić ewentualną stratę bilansową na podstawie KPiR.

  • 3) gdy wobec przedsiębiorstwa (każdego, nie tylko spółek) na dzień 31 grudnia 2019r prowadzone jest postępowanie upadłościowe albo restrukturyzacyjne bądź przedsiębiorstwo było na ten dzień niewypłacalne.

O ile ta ostatnia definicja jeszcze nie jest jakoś bardzo problematyczna (wbrew pozorom nie tak łatwo ustalić niewypłacalność, a jak przedsiębiorstwo jest w upadłości to i tak syndyk ma inne sprawy na głowie) o tyle wymóg, by spółka nie miała straty bilansowej może (i wiem, że jest) być bardzo krzywdzący dla dobrze prosperujących przedsiębiorstw.

Strata w rachunkowości (a tą stosujemy, skoro rozporządzenie nakazuje ustalać ją wg sprawozdania finansowego) to po prostu ujemny wynik przedsiębiorstwa na koniec danego okresu sprawozdawczego. Natomiast wbrew pozorom fakt, że przedsiębiorstwo zamyka rok obrotowy ze stratą bilansową wcale nie musi oznaczać, że nie jest dobrze prosperujące. Strata bilansowa może wynikać z wielu różnych czynników, czasami jest nawet celowo generowana, a mimo to przedsiębiorstwo się rozwija, ma przychody. No ale cóż, przepis stanowi wyraźnie…

Dlatego też gdy występują Państwo o wparcie z tarcz antykryzysowych albo uzyskują decyzje odmowne – warto sprawdzić czy nasza firma nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji. W razie wątpliwości – oczywiście zapraszam do kontaktu.