PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH W SPÓŁKI Z O.O. A NISKI CIT

Kontynuujemy tematykę związaną z wprowadzonym od dnia 1 stycznia 2021r. podwójnym opodatkowaniem spółek komandytowych. Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą właśnie w tej formie zastanawia się co zrobić aby tego podwójnego opodatkowania uniknąć (zwłaszcza w świetle zmian rozliczania składek na ZUS wspólników, o którym pisałem w poprzednim tekście).

Jak wskazałem to w jednym z uprzednim wpisów, spółki komandytowe nie dają tak dużo możliwości niwelowania podwójnego opodatkowania jak ma to miejsce chociażby w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego też jednym z pomysłów jest przekształcenie spółek komandytowych w spółki z o.o. I to już w tej formie podjęcie działań mających na celu uniknięcie CiTu.

Nie jest to złe rozwiązanie (chociaż oczywiście wszystko zależy od konkretnej sytuacji i przedsiębiorstwa).

Do tej pory spółki komandytowe były raczej rzadko przekształcane w spółki z o.o. Po pierwsze nie miało to wielkiego sensu, skoro spółki komandytowe były proste w obsłudze i nie podlegały podwójnemu opodatkowaniu. A po drugie dlatego, że przepisy ustawy o CiT nie pozwalały takim spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością (powstałym w wyniku przekształcenia) korzystać z małego podatku dochodowego (9%). Zakaz ten obowiązywał w roku, w którym doszło do przekształcenia i w nastepnym roku obrotowym.

Przepis art. 19 ust. 1a ustawy o CiT stanowił bowiem, że: podatnik, który został utworzony: 

    • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
    • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną

nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Spółka komandytowa, jako spółka osobowa, nie jest osobą prawną (o czym pisałem w jednym ze starych tekstów).

A jak sytuacja wygląda po zmianach?

Powyższy przepis nie zmienił swojej treści. Ale zmieniło się rozumienie spółki komandytowej na gruncie ustawy o CiT. Zgodnie bowiem z art. 4a pkt 14 ustawy o CiT: Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 21.

A więc idziemy teraz do treści art. 4a pkt 21 ustawy o CiT. Zgodnie z nim: Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to spółki, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A w tym właśnie przepisie wymienione zostały spółki komandytowo-akcyjne i – dodane z dniem 1 stycznia 2021r. – właśnie spółki komandytowe. 

Tak więc od 1 stycznia 2021r. przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową (a więc najczęściej w spółkę z o.o.) nie pozbawia możliwości skorzystania z małego podatku dochodowego. Co znacznie ułatwi niwelowanie podwójnego opodatkowania (skoro CiT wynosić będzie tylko 9%, a nie 19%).

Oczywiście to, czy spółka z o.o. (powstała w wyniku przekształcenia) będzie mogła skorzystać z niskiego CiTu i tak zależy od przychodów osiąganych przez spółkę komandytową przed przekształceniem. Jeżeli bowiem spółka komandytowa miała przychody przekraczające wskazany w ustawie próg, to CiT niestety będzie w pełnej wysokości.

Wtedy jednak do rozważenia pozostają inne opcje.

Jeżeli mają Państwo spółkę komandytową i zastanawiają się co z nią zrobić –  zapraszam do kontaktu. Wybierzemy najbardziej optymalne działania dla Państwa przedsiębiorstwa.